Sheppard – Geronimo

Bild: Frank A. Rinehart (1861–1928)via wikimedia commons

Geronimo! – Dit jert em dach ooft jens, wan hoken wat waaget of jen Mur maaki wel. „Geronimo“ jit uk en Leedji fan di austrālsk Band „Sheppard“ fan 2014. Man hur fortelt dit fan? Em ken di Tekst sa forstuun: Hat gair om en Paar. Me jaar Leefdi es’t ek gur. Ja her jam lef, man da wiar’s tö gau, en nü es diar wat twesken jam. Man ja kür aur dit kum. Di Sjungster springt töleest en Weeterfal dial. … „Sheppard – Geronimo“ weiterlesen

Ol’ Man River

Bild: By Mississippi Department of Archives and History [No restrictions], via Wikimedia Commons(Lizenz)via wikimedia commons

Dere’s an ol’ man called de Mississippi Dat’s de ol’ man dat I’d like to be What does he care if de world’s got troubles What does he care if de land ain’t free. Old man river, that old man river He must know sumpin’, but don’t say nuthin’, He just keeps rollin’, he keeps on rollin’ along. Ken en Stroom sliirig töögen alis wiis? Dit Leedji „Ol’ Man River“ snaket fan di Stroom Mississippi üs en ual Man, wat … „Ol’ Man River“ weiterlesen

The Eagles – Hotel California

Bild: JLeditorCreative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year, you can find it here Hartelk welkemen ön’t Hotel California – sok en dailk Stair, sok en dailk Gisicht. Dit jeft rikelk Rümer ön’t Hotel California. Tö ark Tir ön’t Jaar kenst’t jir finj. Tö desjirem Uurter kumt en ruuig Gitārwiis, Background-Koor en Slachtjüch. Dit jert höm ön üs en warem senig Dai en somerem, em … „The Eagles – Hotel California“ weiterlesen

Arnold Schönberg – Ein Überlebender aus Warschau

Bild: Unbekannt (Franz Konrad bekannte, einige der Fotos gemacht zu haben, der Rest wurde vermutlich von Fotografen der Propaganda-Kompanie Nr. 689 gemacht)via wikimedia commons

I cannot remember ev´rything. I must habe been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing, as if prearranged, the old prayer they had neglected for so many years – the forgotten creed! 1947 skreev Arnold Schönberg sin Musikwerk „Ein Überlebender aus Warschau“. Dit jert tö di Twelevtoonmusik, dit jit, ali Toonen fan di Toonlađer skel jen Lop brükt uur, jer’s weđer spölet uur mut. Diar kum niin rocht dailk Wiisen … „Arnold Schönberg – Ein Überlebender aus Warschau“ weiterlesen

Mike Oldfield und Mary Reilly – To France

Bild: Blairs Museum - The Museum of Scotland's Catholic Heritage.via wikimedia commons

Mary, Köningin fan di Skoten, uur’s neemt. Ön’t Jaar 1542, üs jü jest soks Daagen ual wiar, waar’s tö Köningin neemt, eeđer dat höör Faađer störwen wiar. Fuar Freer me Engellön skul’s höör me Edward, di Dreeng fan di engelsk Köning Heinrich VIII. bifrii. Man sabal üs di Fordrach slööten wiar, jenicht’r uk al weđer. Di katoolsk Skoten wil di traditsjonel Alians me Frankrik bihual. Mary skul höör me di frans Troonföliger Francis bifrii en waar tö Frankrik braacht. „To … „Mike Oldfield und Mary Reilly – To France“ weiterlesen

Johnny Mandel/Mike Altman – Suicide is painless

Bild: Fotograf unbekannt, U.S. National Archives and Records Administrationvia wikimedia commons

Dit es di Wiis fan „Suicide is painless“, di Tiitelmelodii fan di US-amerikaansk Seerie „MASH“ üt di 1970er-Jaaren. „MASH“ drait höm om di Dochters ön en amerikaansk Lātsaret ön Süđerkoreea nai bi di Front, wilt di Koreeakrich. Di Seerie es mal gur slaaget en her bi höör leest Fölig ön di USA 77 Prosent fan di Tölukers. Di Seerie seet höm aaft kritisk me Krich ütarküđer, man dit gair uk om’t daagligs Leewent fan di Soldaaten, sa wel om lüstig … „Johnny Mandel/Mike Altman – Suicide is painless“ weiterlesen

Maikäfer, flieg!

Bild: unbekanntvia wikimedia commons

„Schlaf, Kindlein, schlaf“ es en Sliipleedji, hur di ialst Tekst fan kuurt eeđer 1600 öntstönen wiis skel. Di Wiis, wat nü tö Tirs bikeenst es, waar noch 1781 skrewen. Dit Leedji wensket en Jungen en gur Sliip. Die Faađer es büten bi di Sjip, di Mooter skoret en Droom fan en Boom. Dit es dach alis gur – wan’t diar ek jit en üđer Tekst tö’t Leedji jaav. Maikäfer, flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, … „Maikäfer, flieg!“ weiterlesen

Buffy Sainte-Marie – Now that the buffalo’s gone

Bild: Eadweard Muybridgevia wikimedia commons

Hurom teenkt em bi Büfeln? Om Fiirsicht söner Jen, riisig Keren, Friihair en natüürelk Indiaaners. Hurdeling es’t waaraftig? Di gurt Büfelkeren jeft’t ek muar, ja waar olter fuul jaaget. Dit foranert dit Leewent fan di Indiaaners ön di Prērii, hur di Kultuur fan stark fan di Büfeljacht fuarmet wiar. Di Büfel dör dit Leedji „Now that the buffalo’s gone“ sin Noom. Hat waar 1964 fan di kanādisk-amerikaansk Sjungster Buffy Sainte-Marie dit jest Lop süngen. Jü es üt’t Folk fan di … „Buffy Sainte-Marie – Now that the buffalo’s gone“ weiterlesen

Wishful Thinking – Hiroshima

Bild: Charles Levyvia wikimedia commons

There’s a shadow of a man at Hiroshima where he’d pass the noon in a wonderland at Hiroshima ‘neath the August moon And the world remembers his face – remembers the place was here… Wat es diar sken, bi di Stair, ön Hiroshima, ön August? Hiroshima jert tö di elev gurtst Staten ön Japaan en es en wichtig Industriistair. Man üp di hiili Wārel es di Stat bikeent fuar en Katastroov. Di 6. August 1945 eksplodiaret jir di jest fan … „Wishful Thinking – Hiroshima“ weiterlesen

Stille Nacht und O du fröhliche

Bild: Werner100359 (Own work)Creative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Wat haa di tau Jöölleedjis „Stille Nacht, heilige Nacht“ en „O du fröhliche“ töhop? Jen es litjem, dit üđer es gurtem. Jen es üs en Walser, dit üđer gair liküt. Alsoo, wat es’t? Jest jens sen’s biiđing traditsjonel Jöölleedjis, en söner jam es Jööl binai ek teenkbaar. Biiđing jaav’t jest üp dütsk, diareeđer waar’s ön maning Spraaken aurseet. „Stille Nacht, heilige Nacht“ skel sagaar dit bikeenst Jöölleedji üp di hiili Wārel wiis. Biiđing Leedjis öntstön sawat tö disalev Tir tö … „Stille Nacht und O du fröhliche“ weiterlesen