#144: kult, krich & kliima

Leew lidj, at dee üs würelk iarig – det letst sending faan üs küd üüb Kiel FM ei sendet wurd, auer … joa … wi haa ferjiden, det sending tu a sender tu stjüüren. Noch ens skal üs det so gau ei malööre, oober wan jam üs heer uunhiar, as det ja so of so nian probleem för jam. Das weg haa’f tau buktips för jam an noch en betj wat tu’t amwäält an kliima. Ian faan a buken spelet … „#144: kult, krich & kliima“ weiterlesen

#142: gemianskap, konsert & somerpaus

Spiitigerwiis wiar de tiitel dranken uun’t gemianskap, perspektiiwwaksel uun’t konsert & podcasts uun’t somerpaus tu lung weesen. Oober jüst det as’t, huar at das weg bi üs am gungt. En miks ütj det, wat wi a letst daar so belewet haa, recherche am staken an tips för a somer. Apropos somer, heer komt en wichtigen henwis: A naist fjauer weg haa’f somerpaus. Uun detdiar tidj jaft at bluat en redusiaret somerpausprogram (luanet ham uk, auer arken ütj at redaksjoon ens … „#142: gemianskap, konsert & somerpaus“ weiterlesen

#141: swaanen, troolen & solts

Nirgenthuar wurt at das weg so rocht meekelk bi üs an doch wal’m uk ei ütjnei – bi Wat en Leedji fortelt haa wi en anti-krich-stak, det oober uk gans fein as, at jaft en nei smartphone-spal, huar uun föl monstern san, likes maaget at en mase spoos, Mareike hee en ual iidjwaarenskandool ütjgreewen, huar bi at am solts an rocht eekelk saagen ging, an aktuel jaft at en nei seerie, wat mä en ünhiamelk dystopii werket, man ham hee … „#141: swaanen, troolen & solts“ weiterlesen

#140: line-ups, eedelstianer & USA

Eedelstianer san ei wörelk det teema bi üs das weg – oober jo san uk ei gans ünwichtig. Wi haa nemelk en buktip faan Mareike, föl muar en rä faan buken, wat ale efter eedelstianer nemt san. At gungt uk ei direkt am a USA, oober am en stak, huar uun schongen wurt, det hoker uun a USA bäären wurden as. Of det so patriootisk as, üüs ham det tuiarst uunhiart, fu wi bi Wat en Leedji fortelt tu weden. … „#140: line-ups, eedelstianer & USA“ weiterlesen

#139: Loftpompen, Clone Wars & Tiny Houses

Loftpompen kön gans ianfach an dom wees, wan’s waant, oober diar stäänt doch noch föl muar diarbeeft. Franziska hee nü salew belewet, det en loftpomp ei ianfach bluat en loftpomp wees skal an hat hee’m ens mä det hial temaatik am loftpompen ütjnöler saat – an diarbi uk gans lustig saagen ütjfünjen. Ölers hee Mareike det ferleeden weg ferbroocht. Hat hee det preskonferens faan’t spalenmese E3 ferfuligt an komt ei bluat mä aktuel infos diarfaan, man uk mä öler grat … „#139: Loftpompen, Clone Wars & Tiny Houses“ weiterlesen