#40: Wi feire uun a park 🎉

Uun’t hial steed woort das weg feiert, auer wi maden uun a Kieler Woche san. Diarauer san’w iin uun a park gingen, am saalew – gans rauelk – uk en betj tu feirin, neemelk üüs fiartigst sending. Diaruun luke wi noch ens turag üüb jodiar teemen, wat wi saalew temelk intresant foonj. A Kieler Woche as uk de grünj, huaram at tjabelstünj das weg bluat üüb Westküste FM tu hiaren jaft – uun Kiel as neemelk aueraal Kieler Woche. Uk … „#40: Wi feire uun a park 🎉“ weiterlesen

#39: Somer!

Dat at somer nü würelk komt, mark ham uun Kiel gud, auer do uk imer Kieler Woche as. Oober uun a hial nuurden feit ham det lacht mä, auer’t uun naachtem bal ei muar rocht jonk woort – tumanst as diar bi’t nuurdhamel imer noch so en letjen glem. An auer jo letst daar ham so goorei efter somer uunfääld haa, wel’w das weg a somer so en betj mä musiik feiere. Diartu jaft at oober uk noch wat tu … „#39: Somer!“ weiterlesen

#38: Der Traum ist aus

Wan ham wal, koon ham föl ring sä. „Der Traum ist aus“ as oober goor ei so ring – tutmanst as det stak oner de nööm üüb’t LP „Keine Macht für Niemand“ faan Ton Steine Scherben faan 1972 en temelk gud stak. An auer ferleeden weg det nei Kraftklub-LP oner de nööm „Keine Nacht für Niemand“ ütjkimen as, soocht wi, ham küd ens diaram seenk, huar aueraal at uun’t musiikwäält referensen üüb a Scherben jaft. Man hög druumer san würelk föörbi – tu’n bispal … „#38: Der Traum ist aus“ weiterlesen

#32: En lait foon Down Under

Dåtheer waag gungt et foole am Naisiielönj än Austraalien. Bai Wat en Leedji fortelt snååket Franziska ouert stuk And the Band Played Waltzing Matilda, weer’t am australische saldoote gungt, än Nickels ferteelt wat ouert naisiielönjsch comedy-duo Flight of the Conchordes. Nuch tubai hiire jam, am wat et bai e ANZAC-däi gungt, wat en nasjonåålen tånkdäi önj Australien än Naisiielönj as. Än dan hääwe we uk nuch dåt leest stuk foon üüs wool-seerie. Diese Woche stehen Australien und Neuseeland bei uns im Fokus. Außerdem schließen wir die … „#32: En lait foon Down Under“ weiterlesen

Comedian Harmonists

Di 22. februar 1935 füngen tra lasmoote foon e bekånde floose Comedian Harmonists jü tising, dåt ja önj e „Reichsmusikkammer“ apnümen wörden. Da oudere tra lasmoote wörden ai apnümen, ouerdåt ja ai „arisch“ wjarn. Bål deeraw gäng di floose ütenouder. Huum heet di noome Comedian Harmonists wälj ål iinjsen hiird. Ouer huum wus dåt eentlik? Dåt swåår as: en A-Capella-floose ma en klawiirspaaler. Ja süngen äine kompositschoone än for ålem amschraawen stöögne üt e jazzmusiik, film, schlager, följkstöögne än uk … „Comedian Harmonists“ weiterlesen

Harry Belafonte tu san iirdäi

Di jarste marts wus di iirdäi foon Harry Belafonte. Dåtheer iir as et san näägentiste. Bekånd as’r as di „King of Calypso“. Di Noome füng’r döört album „Calypso“, wat 1952 ütköm. Dåtheer album häi oueremätje luk: et wörd ouer iinj milion tunge ferkååft. Hi seelew måå di noome „King of Calypso“ ai sü hål, ouerdåt‘r goorai sü maning Calypsos süngen heet. Ouers Harry Belafonte as ai bloot en schungster. Hi as uk önj filme aptrin än heet en show ma … „Harry Belafonte tu san iirdäi“ weiterlesen

Di däi foont hoolting

Di uurs as nü ål en grut teema än dåt håt, dåt da buume nü wider gräin wårde. Pååslik deertu wus di 21. marts di däi foont hoolting, wat et ål sunt e soowentier iirnge jeeft. Mååged heet‘n jü FAO, dåt as jü organisasjoon for neeren än loonbedrif foon e feriinde nasjoone, ouerdåt foole hooltinge tuninte mååged wörden. Tu di däi jeeft et uk en websid, www.tag-des-waldes.de, weer’m ham ouert hoolting informiire koon. Deer jeeft et tips fort spånken önj … „Di däi foont hoolting“ weiterlesen

Räise trinam e wråål

Di 25. januar as en bili intresanten iirdäi, for di 25. januar 1890 broocht jü us-ameerikaanisch juurnalistin Nellie Bly har räis trinam e wråål tu iinje. Jü häi deertu jü ruute foon Phileas Fogg üt et bök „Reise um die Erde in 80 Tagen“ foon Jules Verne nümen än wus 73 deege unerwäis. Jü ferteeling ouer Phileas Fogg as je ålgemiin bekånd. Hi weeded, dåt’t önj sin tid möölik as, önj tachenti deege trinam e wråål tu räisen. Tuhuupe ma … „Räise trinam e wråål“ weiterlesen

Jules Verne

Bild: Félix Nadarvia wikimedia commons

Di 8. februar 1828 as di iirdäi foon en ordi bekånden schriwster, nämlik Jules Verne. Hi as önj Nantes önj Frånkrik tuläid wörden. Eeftert schölj heet’r Jura studiird. Önj jüdeer tid heet’r uk oudere frånsche schriwstere kåneliird, tut baispal Alexandre Dumas, wat „Da tra Musketiere“ schraawen heet. Deereefter heet’r bait teooter årbed än heet teooterstuke schraawen. Foon 1856 ouf önj wus‘r börsenmakler. Iinj iir lääser heet’r ham ma Honorine Morel befraid, wat en waas wus än ål tou bjarne häi. … „Jules Verne“ weiterlesen

Musiikinstrumänt foont iir 2017: jü oboe

Bild: HustvedtCreative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Önj e januar as dåt musiikinstrumänt foont iir 2017 bekånd mååged wörden: jü oboe. Dåt as en suurt hoolten püstinstrumänt ma silwerne metalpårte än et as en pårt foont klasisch orkester. Wan dåt orkester for en konsärt da instrumänte stimt, gungt dåt eefter e toon foon e oboe. Jü liknet en ouder hoolten püstinstrumänt, nämlik jü klarinette, ouers jü klarinette as boowen, weer’m önj püstet, briidj än jü oboe as lung en smeel. Jü oboe, wat et diling jeeft, as … „Musiikinstrumänt foont iir 2017: jü oboe“ weiterlesen