Simple Minds – Belfast Child

Bild: Duke Human Rights CenterCreative Commonsby 2.0 deed.envia wikimedia commons

Keen i jit dit ual Önprisin fan Krombacher? En green Ailön ön blö Weeter. En faini Idylle önermaalet fan en Floitwiis. Man binai nemen weet, dat dit et Leedji „Belfast Child“ fan di skots Band Simple Minds üt et Jaar 1989 es. Di Wiis es noch üt et Merelialer fan dit iirsk Folksleedji „She moved through the fair“. Diarön wel tau Liren jam bifrii. Man di Brir stereft fuar die Brölep en bisjukt di Brirman ön sin Droom. Di nii … „Simple Minds – Belfast Child“ weiterlesen