Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Duckomenta

Da InterDucks laaweden twasche üs, än dåt ål sunt e began foon e histoori foon da manschne. Ja wjarn deer, wan deer wat wichti schait as. Ouers e histoori fersweecht ja. 1944 san ja foon e wråål flüchted, mån jare kunst as nuch deer. Sü as jü ferteeling tu e Duckomenta. Dåt san da bile […]