Kategorien
Mä Marret & Hauke üüb’t suufa Musik Playlist

Aktuel playlists faan Marret an Hauke hör suufas

Bit aanj 2019 haa’f arke weg en nei playlist ütjden, wat jam oner’t kategorii playlist uk heer üüb üüs website finj. Sant 2020 jaft at de podcast Mä Marret & Hauke üüb’t suufa an en öler struktuur, hü wi üüs sendingen ploone an musiik diar onerbring.

Huar finj ik musiik, huar Marret & Hauke am snaake?

Döndiar staken, wat Marret an Hauke uun’t raadio spele an huar’s am snaake, fanst dü üüb tau steeden: uun a notiitsen tu arke episood an uun üüs suufa playlist. Dön notiitsen san üüb üüs website uun arke bidrach faan’t rubriik (dü könst heer troch ale bidracher trochluke) of uun dan podcast player, wan dü a details tu ark episood belukest.

Noch ianfacher as’t oober, üüs suufa playlist tu belukin. Det jaft at üüb Apple Music an Spotify an diar feest dü ale staken automaatisk, auer wi det playlist regelmiatig aktualisiare.