Was wollen wir trinken

Bild: Marianne CasamanceCreative Commonsby-sa 4.0 deed.envia wikimedia commons

Di Bretagne keen maning Liren üs di Stair, hur Asterix en Obelix uuni. En diar kumt en mal bikeent Leedji jaart: „Zeven dagen lang“, of uk „Was wollen wir trinken“. Man eegenlig es dit Leedji  Bretoonsk en jit diar „Son ar Chistr“. Hat waar 1929 skrewen fan Jean Bernard en Jean-Marie Prima. Ja haa muarlop Leedjis skrewen, wat spaasig wiar en dit gaagligs Leewent biskreew. Dānen skul tö Bispöl help, dat dit Lönaarber ek hiilendal lüngwiilig wiar. Di jest Taacht … „Was wollen wir trinken“ weiterlesen

#85: Wat tu dranken, wat tu iidjen & wat tu feiern

Fölsis hinget en feier ja tup mä föl tu iidjen, tu dranken an musiik. Det fu’m das weg uk ales bi üs: en klasiker fasn ark taarepsfest wurt faan Franziska uun Wat en Leedji fortelt naier beluket: „Was sollen wir trinken?“ – am’t iidjen gungt at bi Hauke mä en resept för en eerdaaplersalaat för’t grilen, bütjen iidjen of wat uk imer. An feiert wurd ei bluat bi de Eurovision Song Contest ferleeden weg, Mareike hee uk en nei feierdai … „#85: Wat tu dranken, wat tu iidjen & wat tu feiern“ weiterlesen

#84: Special Olympics, fiirdeege än Vincent

Önj e leeste waage as üs sü rucht apfeelen, dåt äntlik da buume gräin wårde än bloosme. Än nü as et uk sü smuk wurm wörden. Dåt hååget üs gåns gödj sü än we hoowe, dåt et näist waag uk sü blaft, for dan san da Special Olympics heer önj Kil. Wat dåt as, ferteele we jam dåtheer tooch. Dan gungt et nuch am fiirdeege tut iinje foon e tweede wråålskrich, am Christi hamelfård än “Wat en Leedji fortelt” as … „#84: Special Olympics, fiirdeege än Vincent“ weiterlesen

Star-Wars-Leedjis

Bild: yari hotaka from JapanCreative Commonsby 2.0 deed.envia wikimedia commons

Nü es al weđer „May the 4th“, di fjaart Mai en Star-Wars-Dai. En ik haa jens en bet saacht, of’t Leedjis jeft, wat fan Star Wars of di Jedi fortel. Natüürelk jeft’t di Soundtrack. Di jert tö dānen Soundtracks, wat best leren sen en mal bikeent sen. En hat jeft dit Leedji, wat ön di Cantina fan Mos Eisley üp Tatooine ön Episood 4 spölet uur. Di Band es ön di Film bluat en gans litj Diil en söricht fuar … „Star-Wars-Leedjis“ weiterlesen

Et huuwenhüüschen

Normoolerwiis as’t bi üs ja iarst ens nian kriteerium, det wat iin uun’t program komt, bluat auer’t irgenthü mä’t friisk spriik of nuurdfresklun tu dun hee. Wi du det likes wilems, tu’n bispal, am üüb en wedenskaplik projekt hentuwisen of wan irgentwan ianfach gud as. An diaram skul’f uk ens am’t nordfiisk teooter snaake, huar Mareike, Franziska an ik ferleeden freidai bi’t letst föörsteling faan „Et huuwenhüüschen“ wiar. Infos am’t stak finj’m üüb’t website faan’t nordfriisk teooter. Iarst feer uun’t … „Et huuwenhüüschen“ weiterlesen

#83: at teooter, at meecht an at laachin

Föl kreeft kön’t das weg jeew: wi haa a fjuard mei an a wäältwidj dai för’t laachin. Laachin maaget sünj, diar fu’m al so’n betj kreeft, oober wat as mä a fjuard mei? De dai hee wat mä Star Wars tu dun. Huaram, fertäält Franziska jam an wiset jam diarbi at hial meecht faan troch Star Wars inspiriaret musiik. An diartu snaake’f noch am’t nordfriisk teooter, huar’f ferleeden weg ale tu en föörsteling wiar. Natüürelk jaft at diartu uk ei … „#83: at teooter, at meecht an at laachin“ weiterlesen

Leedjis ön’t Museeum

Bild: Lobster1Creative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Ön üüs Sending hiir i jaa aaft wat aur Sjungsters en jaar Leedjis. Man diarme es tjabelstünj ek aliining. Hat jeft sagaar ain Museen, wat bluat me jen Leedji tö dön haa. Tö’t Leedji „Stille Nacht, heilige Nacht“ jeft’t sagaar muar üs jen Museeum. Ön’t Stille-Nacht-Museum Oberndorf uur diar, hur’t Leedji dit jest Lop āpföört waar, fan didiarem Āpfööring, dit Tökemen en di Forbreering fan’t Leedji fortelt. Bütendit gair’t om’t Leewent tö di Tir ön Oberndorf, üs di Seefaart üp … „Leedjis ön’t Museeum“ weiterlesen

#82: en dai för buumer, en museum för en musiikstak & hööb för migranten

Spiitig för dönen, wat nü harewst haa: das weg as de internasjuunaal dai för buumer – an tutmanst heer bi üs uun madeleuropa komt det ja jüst tu rochter tidj, nü diar ale buumer green wurden san an fölen uk bloosne! Am de dai snaaket Mareike das weg an fertäält jam, wat för’n buum juarling buum faan’t juar as. Hauke luket efter Grat Britanien – ei auer’s diar jüst en letj fingen haa uun’t köninglik familje, man auer’t diar uun’t … „#82: en dai för buumer, en museum för en musiikstak & hööb för migranten“ weiterlesen

#81: LSD, at geto & spriak

Wi haa das weg en teemenmiks, wat ham ei so gud oner een hud feit: at gungt bi Mareike am’t apfinjen faan LSD, wat eentelk gans witsig wiar, oober uk am temelk iarenst teemen, nemelk am de apstand uun’t geto faan Warschau an hü a lidj diarefter ambroocht an deportiaret wurden san. Diarfaan haanelt det stak bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt. An Hauke snaaket diar am, wat ham mä spriak ales transportiare kön, an huaram at wichtig as, … „#81: LSD, at geto & spriak“ weiterlesen

The Melodians – Rivers of Babylon

Bild: Eduard Bendemann (1811–1889)via wikimedia commons

Leedjis, wat me Religjoon tö dön haa, jert em dach bluat ön Sērk, ja sen senig en lüngwiilig. Man es dit sa? Nau nomen ken’s sagaar di Charts iinnem. Sa es’t sken bi „Rivers of Babylon“. Dit Leedji waar töjest 1970 fan „The Melodians“ süngen, rocht bikeent waar’t uk 1978 ön di Wersjoon fan Boney M. Di Tekst fan’t Leedji kumt gurtendiils üt di Biibel. Hi es üt Diilen fan tau Salemer töhopseet. Jen diarfan, di Salem 137, snaket fan’t … „The Melodians – Rivers of Babylon“ weiterlesen