Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung

#135: blitsern, saineedler & europawool

San blitsern bi a struat würelk imer so dom üüs ham miast sait, wat skel’f wääle tu’t europawool an huar kem a saineedler eentelk faandan?

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#134: Eurovision, en nei prins & en maan, wat neen köning as

Das weg mä:
Eurovision Song Contest
Tip: Jane the Virgin
Wat en Leedji fortelt
Nian werbung för hög lunen uun’t u-boon faan London
En royalen gebuursdai

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#133: wat tu laachin, wat tu snüüwen & wat tu daansin

Okay, det mä’t daansin paaset ferlicht ei gans so hunertprosentig, auer det nei musiik faan Vampire Weekend, wat wi das weg uun’t sending haa, ei bluat gud as, am diartu tu daansin – oober at luanet ham likes, een ens wat faan det nei album, wat jüst ütjkimen as, uuntuhiaren. Wat tu laachin haa’f oober uk, auer wäältlaachdai as, an wi snaake en mase am snüüwtubak. Hü det komt, hinget mä en nüürig ferteling ütj at britisk parlament tup.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#132: en speleinj, en letjen koonker & Nuurdirlun

Eentelk skul de tiitel das weg het „wat bi en speleinj ei waant mut, wat en letjen koonker belewet & wat as uun Nuurdirlun luas?“ – oober det wiar do doch en betj tu lung, auer ham ja imer üübpaase skal, det uk ales ianigermooten iin uun’t design paaset heer. Aanert oober niks diaram, huar am snaaket wurt.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung

#130: Trekkies, Mate & lidj uun’t wäältal

Wi san das weg uun huuger sfäären onerwais mä Trekkies, en dai, huar föl am raisen iin uun’t wäältal tu eranret wurt an soföl limo mä kofeiin, det wi uk saner rümskep gau iin uun öler wäälten raise.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#129: Whiskey, tabuus & American Gods

Wi haa heer ja a letst wegen al am werbung kiiwet, man wilems komt bi werbung uk wat guds ütj. Auer Mareike jüst aueraal werbung för det öler stafel faan „American Gods“ bi Amazon Prime schocht, hee’t ham ens de roman uunluket, huar at seerie üüb basiaret. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am de pub-klasiker „Whiskey in the Jar“, wat – üüs arken, wat detdiar rubriik al käänt, fermuude küd – nian stak as, huar uun at diar am gungt, hü hal a schongstern dediar snaps liis mei. An bi Hauke gungt at am tabuus uun’t konst, wat diar breegen wurd, am diarmä ei bluat stilistisk efekten hentufun, man huarmä uk wilems rocht gud konst maaget wurt, wat üs likes iritiaret.

Kategorien
Fering/Öömrang Frasch Sendung

#128: uarklauers, Vollplaybacktheater & seksismus an welhelmer

Wi kem das weg noch ens turag üüb tau teemen ütj at letst sending, auer’s doch noch gans aktuel san: seksismus uun’t werbung an a demonstrasjuunen jin at nei urheberrocht. Oober wi haa uk wat nais belewet: Mareike an Franziska wiar uun’t Vollplaybacktheater an Marret an Hauke auerlei, hü’s Marret san uarklauer wechjaage kön.
Bi’t seksismus uun’t werbung gungt at am a nei anongsen faan’t Bundesverkehrsministerium. Am welhelmer haa’f heer bi tjabelstünj al ens snaaket (Helem of airbag?, Teknik uun de wel-helem), am seksismus tuletst ferleeden weg.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung

#126: a feest, äärnin & onerwais uun freem steeden

Wat as för jam wichtig, wan jam iin uun öler steeden raise? Wel jam at klasisk tuuristen-program ufspele of haa jam jau aanj program? Wat för Marret an Hauke wichtig as, fu jam das weg tu weden. Mareike täär goor ei widj wech keer, am wat tu belewin – hat skal diarför ianfach bluat ütj tu äärnin. Uk diar kön en mase pasiare an en mase lidj wat tu dun fu. An apropos äärnin – blaft bi jam uk wat wech, wan jam nü äärne gung? Karneval as föörbi an a feest hee begand. Uk diar am snaake wi das weg.

Kategorien
Deutsch Frasch Sendung Sölring

#125: stuftiire, saien & gefåår

We hääwe diling wider en program, wat gåns bröket as. Dåt gungt am stuftiire, amt saien, am music än am en ferteeling, weer huum önj gefåår kamt. Ålsü wat heerfoon än wat deerfoon, sü as et kamt. Huum brükt jå ai åltens süwat as en rüüdjen trädj, en lait chaos as ouf än tu uk gåns fain.
Heute haben wir wieder ein Programm, das ein bisschen hiervon und ein bisschen davon hat: Musik, eine Kurzgeschichte, Stofftiere und den Gedanken beim Nähen. Viel Spaß.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#124: karneval, buskeeren uun Kiel & Beatles

Musiktip: The Long and Winding Road (The Beatles)
Filmtip: Vaiana
Buskeeren uun Kiel
Kölsch musiik tu karneval
Wat en Leedji fortelt: All You Need Is Love (The Beatles)