#129: Whiskey, tabuus & American Gods

Wi haa heer ja a letst wegen al am werbung kiiwet, man wilems komt bi werbung uk wat guds ütj. Auer Mareike jüst aueraal werbung för det öler stafel faan „American Gods“ bi Amazon Prime schocht, hee’t ham ens de roman uunluket, huar at seerie üüb basiaret. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am de pub-klasiker „Whiskey in the Jar“, wat – üüs arken, wat detdiar rubriik al käänt, fermuude küd – nian stak as, huar uun at diar … „#129: Whiskey, tabuus & American Gods“ weiterlesen