Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Sendung Sölring

vampiiren, Ghettos an spoos mä ufstand

Heer as üüs program jin en gräen dai uun a nofembermuun: det gungt am en vampiir-seerie an hü ham mä frinjer an familje likers spoos haa kön, wan ham enöler ei meet. An wi fu tu hiaren, huar at wurd „Ghetto“ faan komt.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Wat ham so du kön, wan ham enöler ei draap mut. An ölers ei föl tu fertelen ¯\_(ツ)_/¯

Hög nei tips tu ual teemen: online exit games of escape games keen dönen, wat üs föl tuharke. Wi haa diar oober noch neis am tu fertelen an hög tips diarbi.