Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Sendung Sölring

#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji

Sant fiartig juar jaft at a trii fraageteeken uuntesken. Diarauer gungt at das weg gliks triisis (ei fiartigsis, det haa’f ei skaafet) am det, wat dön trii dringer ütj Rocky Beach so belewet haa – an wat’m mä jo üüb a büünen uun hör shows belewe kön. An diarmä’t uk bi üs so en betj tradisjuun an wat konstantes jaft, haa’f uk das weg en nei episood faan Wat en Leedji fortelt, das feer am en ual ingelsk stak.