Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Riz MC – Sour Times

Wü kum des Lop tö en Leedji, wat al hok Jaaren ual es. „Sour Times“ waar fuar 10 Jaaren fan Riz Ahmed skrewen. Hi es en Skauspölster en Sjungster ön di Hip-Hop-Ker Swet Shop Boys. Maning fan juu keen höm wes üt di nii Star Wars-Film „Rogue One“.

Ön’t Leedji gair’t om’t Forduiwelin fan di Islām. Diar uur hok Daaten en Staiđer neemt, wat me di islamistisk Terorismus of uk bluat me di Islām tö dön haa: 7/7, Forrest Gate, Abu Ghraib, Guantanamo.

7/7 staant fuar di 7. Juli 2005. Di Dai jaav’t ön London muarlop islamistisk Önslachen ön di U-Baan en en Bus. 56 Mensken stuarev, muar üs 700 waar blesiaret. Dit wiar di slimst Terorönslach ön Gurt-Britanien.

Forrest Gate es en Statdiil fan London. Binai en Fjaartdiil fan di Liren, wat diar uuni, sen Musliimen, en sa es’t jen fan di Staiđer ön Gurt-Britanien me di miist Musliimen.

Me Abu Ghraib es en Skandaal ment. Ön’t Abu-Ghuraib-Tochthüs ön Irāk wiar Fangenern fan amerikaansk Soldaaten piinicht uuren, ja stuarev sagaar. Tö di Tir wiar di Irāk fuaral fan amerikaansk en britsk Soldaaten biseet. Di Biseeting wiar en Fölig fan di Irāk-Krich. Di jaav’t ek bluat, man uk fuar di Önslachen üp dit World Trade Center di 11. September 2001. Di Teroristen jert tö di islamistisk Terororganisatsjoon al-Quaida.

Da uur uk jit Guantanamo neemt. Diar üp Kuba jeft’t en Laager fuar Fangenern. Dit es eeđer di Terorönslachen di 11. September 2001 önstönen en skul di USA fuar Teroristen skuenigi. Di Fangenern uur ek üs Krichsfangenen sen en ja haa ek langsen jaar Menskenrochten füngen.

Bi al dit uur Terorismus en Islām forbünen. Man dit Leedji gair fiiđer. Di Sjungster sjocht’t nemelk üđers: Di Religjoon jeft’t al lung, man di Terorismus es en nii Öntwikling en paset ek tö di Korān. Önstair diarfuar snaket di Sjungster fan üđer Grünen. Dit sen Liren, wat ārem sen en ārig. Ja haa Diktatuuren bilewet, Üngirochtighair, Krichen en wirtsjaftlig en selskepelk Probleemen. Di Politiik helpt jam ek, diarom radikaalisiari’s jam.

Jaarlung ön August droch Riz Ahmed dit Leedji ön di amerikaansk Talkshow „The Tonight Show“ me Jimmy Fallon fuar. Di Grün wiar, dat’t ön Charlottesville Ütskriren iiwen her. Rochtsekstreem Keren her demonstriaret. Üs ja Töögendemonstranten raaket, jaav’t Blesiareten. Jen fan di Rochtsekstreemen köört me sin Auto ön en Ker en maaket en Wüfhaur duar. Riz Ahmed sair diartö: „Bi al dit, wat tö Tir sket, kumt’t mi sa fuar, dat wü ön en mal, mal spleten Tir lewi, en dit diar würklich siir.“ Ark Jaar hööpet’r, dat dit Teema fan sin Leedji ek muar wichtig es. Man önstair kumt jüst dit Töögendiil: Hat uur langsen wichtiger. Man Riz Ahmed wel ek bluat dit se, wat ön di Naarichten staant, man ütfinj, hur di Ekstremismus fan kumt.

En sa reept di Tekst fan’t Leedji diartö āp, dat di Islām ek ditsalev es üs Extremismus.


Das Lied „Sour Times“ hat Riz Ahmed vor zehn Jahren geschrieben. Es handelt von der Verteufelung des Islams wegen des islamistischen Terrors. Im Lied werden verschiedene Daten und Orte genannt, die mit Terrorismus oder auch nur dem Islam zu tun haben. Das Lied spricht nun davon, dass die Gründe für den Terrorismus aber nicht in der Religion liegen, sondern in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Problemen. Riz Ahmed hofft immer wieder, dass sein Lied an Bedeutung verliert. Stattdessen stellt er aber fest, dass es mit jedem Jahr wieder aktuell ist.