Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Sydney Carter – Lord of the Dance

Lord of the Dance – dit sen maning Stepdaansers üp en Büüni, di Keemp fan’t Gur töögen dit Ārig. Lord of the Dance uur Michael Flatley neemt, wat di Show maaket heer, man uk di hinduuistisk Got Shiva, wat bi’t Daansin di Ünweetenheer en dit Al tönöntmaaket en da weđer nii skaapet.

En Lord of the Dance es en Leedji, wat em ön di Daansshow jert. En uk wan huum teenk kür, dat’t en traditsjonel iirsk Leedji es: Di Tekst waar jest 1963 fan Sydney Carter skrewen. Di Tekst fortelt fan’t Leewent fan di „Lord of the Dance“. Hi daanset, üs di Wārel jung wiar, en üp di Stiaren. Fan Hemel kām’r dial üp di Wārel en waar ön Bethlehem bēren. Hi daanset fuar di Skreftliirten en Fariseers, wat höm ek liift, en fuar di Feskers James en John, wat höm fölicht.

Di helig Lir let höm bi Krüts slaa en sterev en hi waar tö Öört braacht. Man di Daans gair fiiđer: Hi fuar āp tö Hemel, aur hi es dit Leecht, wat oler sterev wel. Hi wel ön arkenjen lewi, wan di uk ön höm lewet, aur hi es di „Lord of the Dance“.

En nü weet’t wes arkenjen: Di „Lord of the Dance“ es uk Jeeses, di Daans es sin Dön en sin Böör fuar di Mensken.

Man traditsjonel iirsk es dit Leedji ek. Sydney Carter noom di Wiis fan dit Shaker-Leedji „Simple Gifts“ fan 1848. Di Shaker sen en kristelk Friisērk ön di USA, wat ön’t 18. Jaarhönert ön Engellön tökemen es. Eegenlig jit ja „United Society of Believers in Christ’s Second Appearing“. Ja sen üt di Quäkers ütfangingen. Sa üs dānen liiv ja, dat’s Got ön jam salev finj ken. Man wilt di Quäkers Got ön di Stelhair sjuk, jert bi di Shakers tömenst hentö sawat 1900 Daansin tö di Öndachten. Di Skoridaans dör jam jaar Noom. Di miist Shakers jaav’t sawat 1840 me 6.000 Meföligers. Deling sen’t bluat jit tau.

Di Shakers sen Pātsiifisten en ja liiv ön desjirem Grünsats: „Hands to work and hearts to God“. Ja haa en Gurgimiinskep, Wüfhaur en Kārming gel ön Saaken fan di Giloov en uk bi jaar Aarber üs likbirochticht, hur ja uk jaart kum. Ja bifrii jam ek, man nem nii Meföligers fan büten āp. Dānen skel reedig wiis, fuar Gott – ek fuar di Mensken – ali Senen tö bikeen en jaar Leewent hiilendal Got en dit Āprochtin fan sin Köningrik üp di Wārel tötöiiwen. Man di Shakers sen ek ofweent fan di hiili Wārel, man ja haa tö Bispöl di Kniiper, en Taumaskiin en di Kraisseeg erfünen, ja hanelt bi di Wērtpopiirmarker en rat Presidenten.

Üs Sydney Carter dit Leedji „Lord of the Dance“ skreev, ment’r ek bluat Jeeses, man aurhaur dit Gotlik, man Jeeses wiar di bikeenst fuar höm. Alhüwel fuar maning Kristen dit Daansin üngotlik wiar, ment Carter, dat Jeeses wes en seeker daanset haa kür. Di Shakers wiar diar ek töögen, ja saag dit Daansin üs en spirituel Dön. Di Wiis fan jaar Leedji „Simple Gifts“ kām Carter beest fuar sin Uurter fan „Lord of the Dance“ fuar, en sa wil hi uk di Shakers iari. Bitö sair, üp sin Skriivstaal stön en Figuur fan di Got Shiva, wat daanset en wat höm diilwiis tö di Tekst önreeget heer.


Das Lied „Lord of the Dance“ ist kein traditionelles irisches Lied, wie man meinen könnte. Der Text wurde 1963 von Sydney Carter geschrieben, die Melodie kommt von 1848 von dem Shaker-Lied „Simple Gifts“. Die Shaker sind eine christliche Freikirche in den USA. Im 18. Jahrhundert sind sie aus England dorthin ausgewandert. Das Tanzen sahen sie als spirituelle Tätigkeit und es war Teil ihres Gottesdienstes. Sie glauben an den Grundsatz „Hands to work and hearts to God“, leben als Pazifisten und im Zölibat. Während es zu ihrer Hochzeit um 1840 etwa 6.000 Shaker gab, gehören ihnen heute noch zwei Mitglieder an.


Titelbild: unbekannt, via wikimedia commons