Was wollen wir trinken

Bild: Marianne CasamanceCreative Commonsby-sa 4.0 deed.envia wikimedia commons

Di Bretagne keen maning Liren üs di Stair, hur Asterix en Obelix uuni. En diar kumt en mal bikeent Leedji jaart: „Zeven dagen lang“, of uk „Was wollen wir trinken“. Man eegenlig es dit Leedji  Bretoonsk en jit diar „Son ar Chistr“. Hat waar 1929 skrewen fan Jean Bernard en Jean-Marie Prima. Ja haa muarlop Leedjis skrewen, wat spaasig wiar en dit gaagligs Leewent biskreew. Dānen skul tö Bispöl help, dat dit Lönaarber ek hiilendal lüngwiilig wiar. Di jest Taacht … „Was wollen wir trinken“ weiterlesen