Nei musiik: Goat Girl & Hinds

A Beatles hed jo doomols at „Beatle-Mania“ ütjliaset. An wan ham diaram teenkt, do hee’m miast gau jong wüfen uun hood, wat bi a konserten so laut skrei, det ham det musiik ei muar hiart, an wat a politsei turag hual skal, auer’s ölers üüb a Beatles luasgung. Goat Girl Diarmä spelet det britisk band Goat Girl so en betj üüb hör aanj website an uun det video tu’t stak “The Man”. Goat Girl as en skööl faan fjauer wüfen, … „Nei musiik: Goat Girl & Hinds“ weiterlesen