Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Musik

Nei musiik: Goat Girl & Hinds

A Beatles hed jo doomols at „Beatle-Mania“ ütjliaset. An wan ham diaram teenkt, do hee’m miast gau jong wüfen uun hood, wat bi a konserten so laut skrei, det ham det musiik ei muar hiart, an wat a politsei turag hual skal, auer’s ölers üüb a Beatles luasgung. Goat Girl Diarmä spelet det britisk band […]