Kategorien
Deutsch Frasch Sendung Sölring

Da marionette foon Sal

Dåt leest waagiinje [Oktoober 2018] wus dåt fresk harfsthuuchschölj, wat arks iir as. Deer drååwe ja manschne, wat frasch snååke unti et liire, än et jeeft workshops. Iinj deerfoon wus marionette spaalen än deer hääwe da diiljnaamere liird, hü en marionette ham rääre koon. [O-Toon] Da marionette kaame foon Sal, Maren Jessen häi ja mabroocht. […]