Bolland & Bolland – In the Army now

Bild: US Armyvia wikimedia commons

You’re in the Army now, ooh, you’re in the Army now. Hat liket ön di jest Oogenblek, dat diar hoken mal stolt es, dat’r Soldaat ön di Armee es. Dit Leedji „In the Army now“ es fuaral ön di Wersjoon fan di britsk Band Status Quo fan 1986 bikeent. Man skrewen waar’t al 1982 fan dit holöns Duo Bolland & Bolland. Wan em dit Leedji jens nau önluket, es’t sa töhopseet: Jest es er hoken binai bi’t Wārewin: Hat es … „Bolland & Bolland – In the Army now“ weiterlesen