Leedjis ön’t Museeum

Bild: Lobster1Creative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Ön üüs Sending hiir i jaa aaft wat aur Sjungsters en jaar Leedjis. Man diarme es tjabelstünj ek aliining. Hat jeft sagaar ain Museen, wat bluat me jen Leedji tö dön haa. Tö’t Leedji „Stille Nacht, heilige Nacht“ jeft’t sagaar muar üs jen Museeum. Ön’t Stille-Nacht-Museum Oberndorf uur diar, hur’t Leedji dit jest Lop āpföört waar, fan didiarem Āpfööring, dit Tökemen en di Forbreering fan’t Leedji fortelt. Bütendit gair’t om’t Leewent tö di Tir ön Oberndorf, üs di Seefaart üp … „Leedjis ön’t Museeum“ weiterlesen