Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

The Farm – All together now

All together now – Desjirem Leedji fan „The Farm“ waar 1990 āpnomen en uur aaftjens ön Futbaalstadions brükt. „En nü ali töhop“ – dit paset diar uk gur tö: Di Manskap halt töhop en went, di Fans hual töhop en staant höör bi. Diar uur en Fööling fan Gimiinskep fan, wat jit starker uur döör’t Leedji.

Man wat es dit? Di Tekst fan di Omfērs gair jit fiiđer: „All together now in No Man’s Land“. Nemenslön? Bi en Leedji ön’t Futbaalstadion? Dit Nemenslön es bi en Krich di Birik, wat twesken di Fronten liit. Dit jit alsoo jer Duar en Tönöntmaakin üs Gimiinskep. Dit es dach en bet aurdrewen fuar en Futbaalspöl.

Wat sair di Rest fan di Tekst jit?

„Teenk diarom, dat din Fuarfaaren stuarew, man ja snaki oler fan di Skötergraawer fan Belgien, üs ja āphöl tö keempin. Dit wiar en Spook starker üs di Krich. Detsember 1914, kuul, klaar en leecht, diar wiar niin Grensen fan di Lönen tö sen, üs ja töhopkām en ek keempi wil.“

Ön di Tekst jit’t fiiđer, dat’t langsen weđer Krich jeft en dat em bluat hööpi ken, dat’t beeter uur.

Peter Hooton skreev dit Leedji, eeđer dat’r fan di Jöölfreer 1914 leesen her. Dit wiar dit jest Jööl fan di Jest Wārelskrich. Tö Bigen fan di Krich her em jit taacht, dat’r gau tö Jen wiar. Man nü stön di Soldaaten jam ön Graawer töögenaur, somtirs bluat 50 hentö 100 Meters fanarküđer.

Man di 24. Detsember kām’t bi forskelig Kürewer fan di Front tö en Waapensteltant, uk wan’t diar niin Bifeel tö jaav. Soldaaten rööp aur tö jaar Fiinden, dat’s jaar feelen Liren bārigi wil. Ön di miist Biriken waar ek skööten. Britsk en dütsk Soldaaten en Ofisiiren snaket mearküđer, ja tusket Tabak en Sjokilaadi, soong en spölet Futbaal ön’t Nemenslön. En dütsk Ker braacht en Fat Biir tö di Briten, üđern wiar töhop tö Hööv fuar di Duaren. Dütsken stelt Leechter en Jöölboomer üp di Kanten fan di Graawer. Ön’t Gihiil höl noch muar üs 100.000 Soldaaten bi di Weestfront desjirem Waapenstelstant, fuaral Briten en Dütsken ön Flandern di 23. en 24. Dezember 1914. Dit jaav niin Bistraafin fuar di Forbröđering. Man ön di naist Krichsjaaren jaav’t dit ek muar. Dit Nemenslön waar tö en Birik fan önhualen Keempin, ali Spöören fan Siwiilisatsjoon forswuan.

2006 waar dit Leedji „All together now“ fuar di FIFA World Cup fan Goleo VI en Atomic Kitten nii āpnomen. Di Tekst waar hiil en dal foranert. Nü gair’t waaraftig bluat om di Macht fan di Gimiinskap. Dat’t tö Bigen fan en Fuarfal fortelt heer, wat binai ek tö liiwen es, ging diarbi forleesen.


An Weihnachten 1914 passierte zwischen den Schützengräben an der Westfront des Ersten Weltkriegs etwas Unglaubliches: An vielen Abschnitten der Front legten die Soldaten ihre Waffen nieder. Britische und deutsche Soldaten feierten Weihnachten in Ruhe, zum Teil sogar miteinander. Es war das einzige Mal in diesem Krieg, dass so etwas passierte. Davon erzählt das Lied „All together now“ von The Farm.


Bild: Fotograf unbekannt, Creative Commonszero 1.0 deed.en, via wikimedia commons