#117: Lord of the Dance, kloon-laagern för orgaanen an gans föl eerdaapler

Hartelk welkimen uun’t nei juar! Mareike hee das weg en filmtip för jam, huar bi de film wel nooch al en betj ualer as, tatsechelk oober das juar spelet. Of det so gud paaset, det skel’em salew ütjfinj. Bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt dreit at ham am en klasiker ütj Irlun, huar efter en komplet musiik- an daans-show nemt as an jam haa’t ja woorskiinelk uun de tiitel al leesen: at gungt am Lord of the Dance. Oober wat genau skal … „#117: Lord of the Dance, kloon-laagern för orgaanen an gans föl eerdaapler“ weiterlesen

#116: julmusiik, a wontersan an frinjer ütj seerien

För’t letst feer uun’t juar 2018 jaft at noch ens weler en betj julmusiik, uk bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt, Mareike ferklaaret, wan a daar tatsechelk weler linger wurd an Marret an Hauke snaake am lidj ütj (fernseen-) seerien, huarmä ham so auer a juaren irgenthü frinj wurden as – wat do wilems uk bal siar dee, wan jo seerien tu aanj gung.

#109: a föft nofember, kuuken an Tipperary

Wi werke föl mä ingelsk arke dai of konsumiare föl medien üüb ingelsk. Diarbi feit ham det ian of öler wurd, spreegwurd of musiikstak mä. Das weg dreit ham bi üs bal ales diar am, wat wi so mäfüngne haa: wat tu’n bispal stäänt beeft a riim „Remember, remember the fifth of november“, huaram as wat so ianfach üüs „a piece of cake“ an wat hee „The Long Way to Tipperary“ tu bedüüden?