#129: Whiskey, tabuus & American Gods

Wi haa heer ja a letst wegen al am werbung kiiwet, man wilems komt bi werbung uk wat guds ütj. Auer Mareike jüst aueraal werbung för det öler stafel faan „American Gods“ bi Amazon Prime schocht, hee’t ham ens de roman uunluket, huar at seerie üüb basiaret. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am de pub-klasiker „Whiskey in the Jar“, wat – üüs arken, wat detdiar rubriik al käänt, fermuude küd – nian stak as, huar uun at diar … „#129: Whiskey, tabuus & American Gods“ weiterlesen

#128: uarklauers, Vollplaybacktheater & seksismus an welhelmer

Wi kem das weg noch ens turag üüb tau teemen ütj at letst sending, auer’s doch noch gans aktuel san: seksismus uun’t werbung an a demonstrasjuunen jin at nei urheberrocht. Oober wi haa uk wat nais belewet: Mareike an Franziska wiar uun’t Vollplaybacktheater an Marret an Hauke auerlei, hü’s Marret san uarklauer wechjaage kön. Bi’t seksismus uun’t werbung gungt at am a nei anongsen faan’t Bundesverkehrsministerium. Am welhelmer haa’f heer bi tjabelstünj al ens snaaket (Helem of airbag?, Teknik uun … „#128: uarklauers, Vollplaybacktheater & seksismus an welhelmer“ weiterlesen

#127: emansipasjuun, demos & wönger

För tau weg wiar wäältwüfendai, das weg wiar equal pay day – tau daar, wat diar üüb henwise, det wel nooch ale mensken likedening föl wäärt san, det jüst det uun’t seelskap an a ualdai oober ei imer so lewet an praktisiaret wurt. Wi snaake am likberochting an chauvinismus. An wi luke uk üüb tau teemen, huar ham uun a uugenblak föl faan mäfeit, auer föl demonstriaret wurt. Huarjin ham wilems uk demonstriare mei, as at weder, fööraal wan’t ring … „#127: emansipasjuun, demos & wönger“ weiterlesen

#126: a feest, äärnin & onerwais uun freem steeden

Wat as för jam wichtig, wan jam iin uun öler steeden raise? Wel jam at klasisk tuuristen-program ufspele of haa jam jau aanj program? Wat för Marret an Hauke wichtig as, fu jam das weg tu weden. Mareike täär goor ei widj wech keer, am wat tu belewin – hat skal diarför ianfach bluat ütj tu äärnin. Uk diar kön en mase pasiare an en mase lidj wat tu dun fu. An apropos äärnin – blaft bi jam uk wat … „#126: a feest, äärnin & onerwais uun freem steeden“ weiterlesen

#125: stuftiire, saien & gefåår

We hääwe diling wider en program, wat gåns bröket as. Dåt gungt am stuftiire, amt saien, am music än am en ferteeling, weer huum önj gefåår kamt. Ålsü wat heerfoon än wat deerfoon, sü as et kamt. Huum brükt jå ai åltens süwat as en rüüdjen trädj, en lait chaos as ouf än tu uk gåns fain. Heute haben wir wieder ein Programm, das ein bisschen hiervon und ein bisschen davon hat: Musik, eine Kurzgeschichte, Stofftiere und den Gedanken beim … „#125: stuftiire, saien & gefåår“ weiterlesen

#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen

Mareike an Franziska san das weg onerwais troch at muunskiin – haa jam de grat muun sen? At siig würelk böös smok ütj. Wat jo belewet haa, hiar wi do das weg. Huar faan wi uk imer föl hiar, san plooner, en müür tesken a USA an Mexiko tu bauen. A miast grensen, wat wi daaling tesken lunen keen, san ja noch goor ei so ual – so schocht det uk tesken a USA an Mexiko ütj. För bal tauhonert … „#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen“ weiterlesen

#122: Cyborgs, Geronimo & festivals

Diar as för das weg en mase tup kimen. Haa’m valentiinsdai feiert? Wi snaake diar am, hü föl de dai eentelk uk nerfet. An wi snaake föl am musiik: musiik, wat faan en ünlokelk liibe hanelt (paaset ja uk tu de valentiinsdai), wat en grammy fingen hee of üüb Heinz Erhard (hoker das weg 110 juar ual wurden wiar) henwiset. An bi Wat en Leedji fortelt kön’m wat auer de indiaaner Geronimo hiar. Bål as uk uurs än da festivals … „#122: Cyborgs, Geronimo & festivals“ weiterlesen

#121: kuul krich, naibüüren & föl spriaken uun en film

Bi tjabelstünj 121 drait ham das weg ales am naibüüren, jo lidj, wat för högen tu best frinjer wurd an för ölern a gratst fiinden san; am en film, huar uun at onerskiaselk spriaken jaft, wat jo ufwaksle; am horoskoopen an wat diar tatsechelk so beeft stäänt an am en stak musiik, huar uun tau lidj troch’t kuul krich faan arkööder trend san, wat oober uk feeststel, det’s doch goorei so onerskiaselk san. In unserer Nummer 121 dreht sich diese … „#121: kuul krich, naibüüren & föl spriaken uun en film“ weiterlesen