Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Jona Lewie – Stop the cavalry

Des Lop gair et om dit Leedji „Stop the cavalry“ fan Jona Lewie. Dit waar 1980 skrewen en es üs Jöölleedji bikeent. Diar uur süngen „Wish I was at home for Christmas“, em jert litj Kloken en lüstig Sjungen. En hoken wel tö Jööl ek itüüs wiis? Man dit jert höm uk üs Marsjmusiik ön, en dit waar ön Krichen brükt, om di Soldaaten oftöleenken. Ja skul jaa ek bang wiis, wilt’s üp jaar Fiinden tölöp.

Bi dit Leedji ken em mal gur se, dat di Tekst wichtig es. Bi di Musik teenkt em om en fiin Jöölfiir, bluat di Tekst es ek sa. Di fortelt fan en Soldaat, wat höm wensket dat er itüüs wiar. En sa es dit fuaral en Leedji töögen di Krich.

Dit bigent al bi di Tiitel „Stop the cavalry“. Jona Lewie taacht diarbi om di „Öngrip fan di lecht Brigade“ ön di Slacht fan Balaklawa ön di Krimkrich di 24. Oktober 1854. 620 engelsk Rüters reer üp rusisk Soldaaten tö en wuan. Diar waar en Müütos fan, dat di miisten of sagaar ali Rüters diarbi duar maaket waar. Dit wiar nog ek sa ring, dat sa maning Liren stuarev. Man di „Öngrip fan di lecht Brigade“ es nü en engelsk Spreekuurt fuar en murig, bluat ring Plaan, wat ek slaagi ken en maning Forlusten haa wel.

Di Tekst fortelt uk jit fan üđer Krichen:

Hey, Mr. Churchill comes over here
To say we’re doing splendidly.

Winston Churchill wiar ön di jest Wārelskrich di Önföörer fan en Bataillon en ön di taust Wārelskrich Premierminister fan Engellön. Hi wül, dat di Engelslir fiirer keempi en jaar Lön töögen Nazi-Dütsklön forber skul.

En bet leeter gair et om di Kuul Krich:

Mary Bradley waits at home,
In the nuclear fallout zone.

„Nuclear fallout“ jit „radioaktiv Riin“, wat eeđer en Kernwaffeneksplosjoon of en swaar Kernreaktorünfal kumt. Diar uur radioaktiiv Stof ön di Locht smeten, wat da üs Riin weđer dial üp di Öört falt.

Di Soldaat teenkt bi’t Jen fan’t Leedji diarom, salev President tö uuren en di Rüterii tö stopin. Dit es’t uk, wat dit Leedji sii wel: Dit skel fuar ali Tiren niin Krichen muar iiv, diarme nemen muar tö Duar stjüürt uur.

Jona Lewie heer dit Leedji wel skrewen, omdat di Kuul Krich weđer slimer uuren wiar: 1979 wiar sowjetisk Soldaaten tö Afghanistan kemen. Tö di Tir wiar dit „Likwecht fan di Skrek“ twesken di USA en Rüslön en diarom wiar di Liren bang, dat er jen jest me sin Atomwaapen skuat. En laider es dit Leedji uk nü jit aktuel. Dit jeft Bombtrüwen en Önslachen. En Krichen jeft et uk jit, diar skel em bluat die Naarichten lees. En wan Krichen en militeerisk Konflikten Dütsklön uk tö Tir ek direkt raaki, sen’s likert üp Wārel. Sa es dit, wat dit Leedji „Stop the cavalry“ üüs sii wel, uk nü tö Tirs jit wichtig en rocht.


„Stop the Cavalry“ von Jona Lewie aus dem Jahr 1980 macht mit Glöckchen, Blaskapelle und der Textzeile „Wish I was at home for christmas“ einen freundlichen Eindruck. Aber der Text ist aus der Sicht eines Soldaten, der nicht mehr kämpfen will. Mehrere Kriege werden erwähnt und alles läuft auf eine Aussage hinaus: Es soll keinen Krieg mehr geben. Vielleicht schrieb Jona Lewie das Lied, weil sich zu der Zeit der Kalte Krieg wieder verschärft hatte, aber die Botschaft ist immer noch aktuell.


Bild: Official photographer Brooks, Ernest (Lieutenant [Public domain], via Wikimedia Commons