Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Simon & Garfunkel – Scarborough Fair

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Dit Leedji „Scarborough Fair“ jert höm dach ön üs en ual engelsk Leedji, wat da 1966 ön di Wersjoon fan Simon & Garfunkel mal bikeent waar.

Man diar fraaget em jen dach: Wat en hur es Scarborough Fair en hurom sjungt diar hoken fan fjuur Krüüreriien?

Scarborough es en Stat ön di engelsk Graafsjaft Yorkshire bi di Nuurđseeküst. Diar jaav’t fan’t 13. hentö’t  17. Jaarhönert en Hanelsmesi, di Scarborough Fair. Hanelslir üt hiil Engellön kām diarhen, bütendit fan Norweegen, Denemark, di baltisk Staaten en fan’t Byzantiink Rik. Di Mesi bigent di 15. August en waaret 45 Daagen, dit wiar tö di Tir mal lung. Man hat jaav da uk langsen muar Konkurens döör üđer Mesin en Markers, en di Stjüüren waar muar, diarom waar di Scarborough Fair tö jüür en jenicht ön’t 18. Jaarhönert.

Di fjuur Krüüreriien stön ön ualing Tiren fuar wes Saaken. Sa skul di Piđersili di Fordauing help, man uk spirituel wirki, Salwii stön fuar Kraft, Roosmariin fuar Truuhair, Leefdi en Töbeekteenken, Timian fuar Mur.

Ön dit Leedji gair dit om tau, wat jam jens mal lef her. Di Wüfhaur wiar jens di rocht Leefdi fan di Kārming. Üs diar nü hoken tö di Mesi ön Scarborough gair, skel hi di Wüfhaur en Tiring aurbring. Jü skel hok Āpgaawen ütfo, wat ünmöögelk sen: en Sjürt söner Soomen sii en dit da ön en drüch Suar taui, tö Bispöl. Hat jeft Wersjoonen fan’t Leedji, hur jü höm da uk Āpgaawen dēr. Hi skel da en enkelt Peeperkuurn aur en hiili Eeker sii en dit da me en leđern Sekel bārigi. Da jest wel jü höm sin Sjürt söner Suumen dö. Hat es ek wichtig, dat ja di Āpgaawen ütfo, man ja skel dit tömenst forsjuk. Di fjuur Krüüreriien stuun fuar Ainskepen, wat bi di Āpgaawen help ken en tö liker Tir di Leefdi fan di tau Liren stark ken.

Man hat jeft jit en üđer Forklaaring fuar di Krüüreriien. Dit rocht Ialer fan’t Leedji weet em ek seeker. Di Wiis fan deling es noch temelk nii, man fan di Tekst kum noch Diilen üt’t 17. Jaarhönert. Hat jeft hok forskelig Tekstwersjoonen. En sa wiar di Omfērs tö Bispöl uk jens „Sober and grave grows merry in time“ of „Every rose grows merry with time“. En „grows merry in time“ jert höm dach temelk lik tö „rosemary and thyme“ ön.

Safuul diartö. En da haa Simon & Garfunkel jit wat üđers üt dit Leedji maaket. Ja haa en taust Wiis en Tekst töseet. Di es mal aparti, man di fortelt uk fan Soldaaten, wat üp di Bifeel fan Generaals keempi, hurfuar weet ja al gaarek muar. Dit sen Uurter üt dit Anti-Krichsleedji „The Side of a Hill“ fan Paul Simon fan 1963. En sa waar dit Leedji aur Leefdi tö en poliitisk Böör. Aur hat wiar di Tir, hur’t langsen muar Protest töögen di Vietnamkrich jaav, en diar paset dit Leedji mal gur tö: Hat es swaar en kum tö Freer, man em skel dit forsjuk.

______________________________________________

„Scarborough Fair“ ist vor allem bekannt in der Version von Simon & Garfunkel aus dem Jahr 1966. Der Titel verweist auf eine Handelsmesse in der Stadt Scarborough, in der vom 13. bis 17. Jahrhundert Händler aus England und darüber hinaus zusammenkamen. Die Kräuter, die im Lied mehrmals wiederholt werden, stehen für bestimmte Eigenschaften wie Mut, Kraft und Treue. Im Lied geht es um zwei Liebende, die sich unmögliche Aufgaben stellen. Simon & Garfunkel erweiterten das Liebeslied um eine politische Botschaft, indem sie Zeilen eines Anti-Kriegsliedes einfügten.