#59

De nofember begant gliks mä hög wichtig daar – muar of maner. Wi haa hög gebuursdaar, snaake am vegaan iidjen, en öler stak üüs American Pie faan Don McLean uun Wat en Leedji fortelt, hiar wat auer Anatiiden uun en berocht am en gans spesjel ütjstaling an luke üüb de grünj, huaram at de wäält-maaner-dai jaft. Mit einigen Geburtstagen, Gedanken über vegane Ernährung, Musik von Don McLean, einer ganz besonderen Ausstellung, und dem Weltmännertag starten wir in den November.

#58

Detheer weg dreit ham bi üs föl am Halloween, wat ja naist weg as. Mareike ferklaaret, wat a beeftgrünjer faan’t fest san an eranret diaram, dat fööraal das juar de 31. oktuuber uk faan’t sark grat feiert wurt – an ferklaaret, huaram. Faan Hauke fu jam alternatiifen, wat ham Halloween uk du kön, wan ham ei bi a dör üüb jongen teew wal an Halloween aran feiere wal. An Franziska snaaket uun Wat en Leedji fortelt am „It’s a long way … „#58“ weiterlesen