Duckomenta

Bild: Bernd Schwabe in HannoverCreative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Da InterDucks laaweden twasche üs, än dåt ål sunt e began foon e histoori foon da manschne. Ja wjarn deer, wan deer wat wichti schait as. Ouers e histoori fersweecht ja. 1944 san ja foon e wråål flüchted, mån jare kunst as nuch deer. Sü as jü ferteeling tu e Duckomenta. Dåt san da bile än kunstdiile foon e InterDucks, en familii foon Anatiden. Da Anatiden san wääsen, wat as ånerte ütsiie. Än sü siie uk da bile üt: ja … „Duckomenta“ weiterlesen

Don McLean – Vincent

Bild: Vincent van Gogh, derzeit im Museum of Modern Artvia wikimedia commons

Stiarenklaar Nacht, fārewi din Fārewbuurtji me Blö en Gre, Luki üp en Somerdai me Oogen, wat di Junkens ön min Siil keen. Wat dailk Uurter. Dairtö jit en ruuig Wiis me Gitār. Dit jert höm mal bihaagelk ön, man uk truurig en dit gair jaa uk om Junkens ön en Siil. Üs wan diar muar achter stat. En wat heer dit me’t Fārewbuurtji tö bidüüdin? Desjirem Leedji waar 1970 fan Don McLean skrewen en jit „Vincent“. Man dit es ek … „Don McLean – Vincent“ weiterlesen

Playlist #59

FM Belfast: All My Power Red Hot Chili Peppers: Otherside Baxter Dury: Prince of Tears Moby: We Are All Made of Stars The Beatles: Lucy In the Sky With Diamonds Don McLean: Vincent Yusuf: I’m So Sleepy Gisbert zu Knyphausen: Stadt Land Flucht Norman Greenbaum: Spirit in the Sky Frank Sinatra: Fly Me to the Moon (feat. Count Basie & His Orchestra) [Remastered] King Gizzard & The Lizard Wizard: 30 Past 7 Queen: Seven Seas of Rhye Jetzt!: Ein Lied, in dem alle Fiesen sterben Playlist auf Apple Music/Spotify

#59

De nofember begant gliks mä hög wichtig daar – muar of maner. Wi haa hög gebuursdaar, snaake am vegaan iidjen, en öler stak üüs American Pie faan Don McLean uun Wat en Leedji fortelt, hiar wat auer Anatiiden uun en berocht am en gans spesjel ütjstaling an luke üüb de grünj, huaram at de wäält-maaner-dai jaft.

Mit einigen Geburtstagen, Gedanken über vegane Ernährung, Musik von Don McLean, einer ganz besonderen Ausstellung, und dem Weltmännertag starten wir in den November.

Wäält-maaner-dai

Das weg as ei bluat wäält-vegan-dai, man uk wäält-maaner-dai. Diarbi gongt at ei am likberochting faan maaner, diarföör as en ölern dai diar, de “internasjonaal maaner-dai”. Dediar dai as uun – so am an bi – tau weg, also kön’f do noch ens diarauer snaake, huaram maaner ei so föl uun a sosjaal jobs du an huaram so föl wüfen aran bliiw an wüfen uun’t gehial auer twuntig prosent maner jil fu üüs maaner. Man das weg gungt at bi … „Wäält-maaner-dai“ weiterlesen

Program faan #59

De nofember begant gliks mä hög wichtig daar – muar of maner. Wi haa hög gebuursdaar, snaake am vegaan iidjen, en öler stak üüs American Pie faan Don McLean uun Wat en Leedji fortelt, hiar wat auer Anatiiden uun en berocht am en gans spesjel ütjstaling an luke üüb de grünj, huaram at de wäält-maaner-dai jaft. Mit einigen Geburtstagen, Gedanken über vegane Ernährung, Musik von Don McLean, einer ganz besonderen Ausstellung, und dem Weltmännertag starten wir in den November.