Wråålslååkdäi

Bild: The people from the Tango! project (The Tango! Desktop Project)via wikimedia commons

Laachin maaget spoos, ham sait ja sogoor, det laachin sünj maaget. An wan at tup mä ölern as, do as at noch beeder. Dåt liiw ik uk. Än flicht as dåt di grün, weeram et lååkyoga jeeft. Deerbai drååwe jam manschne än lååke tuhuupe. Jarst doue ja bloot sü, as wan ja lååke, ouers dan wård et en rucht lååken, eeftert Motto „Fake it, until you make it“. Ik hääw et seelew nuch ai mååged, ouers et hiirt ham eefter … „Wråålslååkdäi“ weiterlesen