Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Programm

Wråålslååkdäi

Laachin maaget spoos, ham sait ja sogoor, det laachin sünj maaget. An wan at tup mä ölern as, do as at noch beeder.

Dåt liiw ik uk. Än flicht as dåt di grün, weeram et lååkyoga jeeft. Deerbai drååwe jam manschne än lååke tuhuupe. Jarst doue ja bloot sü, as wan ja lååke, ouers dan wård et en rucht lååken, eeftert Motto „Fake it, until you make it“. Ik hääw et seelew nuch ai mååged, ouers et hiirt ham eefter en intresant idee önj. 1995 jäif et da jarste lååkclub önj Indien, grünläid foon e önjtwikler foont lååkyoga, Madan Kataria. 2010 wjarn et dan 6000 aw e hiile wråål. Ouers ål önjt iir 2000 jaif et en wråålsrekoord. Önj Kopenhagen  drååweden jam 10.000 manschne, am bai e jarste wråålslååkdäi, wat bütefor foon Indien fiird wörd, tuhuupe tu lååken. Än deerma kömen’s önjt Guiness-bök foon e rekoorde.

Dü heest jüst wat faan en wäältlaachdai saad. Wan as det do för en dai?

Hi as åltens di jarste saandi önj e Mai, ålsü as et diheere saandi wider sü wid. Dan drååwe ja manschen önj maning stääse än lååke. Am e klook 2 heer önj tjüschlönj lååke åle tuhuupe for iinj minuut unti lunger for e wråålsfreese. Di önjtwikler Kataria schakt bütedåt tu diheere däi en tising önj e wråål. Heer önj Slaswig-Holstiinj wårt e wråålslååkdäi uk dåt jarst tooch fiird, nämlik önj Schleswig. Deer jeeft et dan informatschuune tu lååkyoga, en wurmlååken än dan dåt lååken for e wråålsfreese.


Am Sonntag ist der Weltlachtag. Er findet immer am ersten Sonntag im Mai statt und geht zurück auf den Entwickler des Lachyoga, Madan Kataria. Beim Lachyoga geht es darum, dass man erst so tut, als wenn man lacht, bis es dann ein echtes Lachen wird. Zum Weltlachtag verschickt der Entwickler Kataria eine Botschaft. Außerdem treffen sich Menschen in vielen Städten und lachen gemeinsam für den Weltfrieden.


Bild: The people from the Tango! project (The Tango! Desktop Project), via wikimedia commons