Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Programm

Wråålslååkdäi

Laachin maaget spoos, ham sait ja sogoor, det laachin sünj maaget. An wan at tup mä ölern as, do as at noch beeder. Dåt liiw ik uk. Än flicht as dåt di grün, weeram et lååkyoga jeeft. Deerbai drååwe jam manschne än lååke tuhuupe. Jarst doue ja bloot sü, as wan ja lååke, ouers dan […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung

#61

Dön Paradise Papers wise diarüüb hen: uk Bono faan U2 wal ei so hal ale stjüüren betaale. Sowat hee’t iarjuaren ei jewen, dat döndiar „gud“ musiikern sowat du. Of dach? Wi keen diar tutmanst een schongster. Hoker wi uk keen, dat as de swet Heinrich. Wan jam ham ei keen, do ferpaase’m dasheer ütjjift ei! At jaft neemelk uk weler wat tu weden bi Wat en Leedji fortelt (spiitigenooch ei uun’t podcast) an en guden tip am en stak jöögelsliteratüür – of en stak literatüür, wat tutmanst üüs jöögelsliteratüür ütjtoocht wiar.

Frust mit Steuern hatte ein bekannter Popmusiker schon lange, bevor Bono von U2 in den Paradise Papers auftauchte. Diese Woche sprechen wir über ihn. Und über den süßen Heinrich. Außerdem haben wir einen Literaturtipp und erfahren in Wat en Leedji fortelt etwas über den Klassiker einer deutschen Band, die auch international recht erfolgreich geworden ist (leider nicht im Podcast enthalten). Also, schaltet ein!

Kategorien
Deutsch Frasch Musik

Comedian Harmonists

Di 22. februar 1935 füngen tra lasmoote foon e bekånde floose Comedian Harmonists jü tising, dåt ja önj e „Reichsmusikkammer“ apnümen wörden. Da oudere tra lasmoote wörden ai apnümen, ouerdåt ja ai „arisch“ wjarn. Bål deeraw gäng di floose ütenouder. Huum heet di noome Comedian Harmonists wälj ål iinjsen hiird. Ouer huum wus dåt eentlik? […]

Kategorien
Deutsch Frasch Musik

Harry Belafonte tu san iirdäi

Di jarste marts wus di iirdäi foon Harry Belafonte. Dåtheer iir as et san näägentiste. Bekånd as’r as di „King of Calypso“. Di Noome füng’r döört album „Calypso“, wat 1952 ütköm. Dåtheer album häi oueremätje luk: et wörd ouer iinj milion tunge ferkååft. Hi seelew måå di noome „King of Calypso“ ai sü hål, ouerdåt‘r […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Räise trinam e wråål

Di 25. januar as en bili intresanten iirdäi, for di 25. januar 1890 broocht jü us-ameerikaanisch juurnalistin Nellie Bly har räis trinam e wråål tu iinje. Jü häi deertu jü ruute foon Phileas Fogg üt et bök „Reise um die Erde in 80 Tagen“ foon Jules Verne nümen än wus 73 deege unerwäis. Jü ferteeling […]

Kategorien
Deutsch Frasch Literatuur

Jules Verne

Di 8. februar 1828 as di iirdäi foon en ordi bekånden schriwster, nämlik Jules Verne. Hi as önj Nantes önj Frånkrik tuläid wörden. Eeftert schölj heet’r Jura studiird. Önj jüdeer tid heet’r uk oudere frånsche schriwstere kåneliird, tut baispal Alexandre Dumas, wat „Da tra Musketiere“ schraawen heet. Deereefter heet’r bait teooter årbed än heet teooterstuke […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

En kort histoori foont råådio

Di 2. November wus en besuneren iirdäi, wat for üs as råådiosiinjing wichti as. Dåt wus di iirdäi foon e räigelmääsi råådiosiinjing. Jü jarst ging nämlik di 2. November 1920 önj Philadelphia önj e USA aw siinjing. Bål deeraw füliden mör siinjer. Än önj tjüschlönj wus et dan di 28. Oktober 1923 sü wid. Dåt […]