Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Wuntersanwiinj

Dåt as nü jå en ordi junk iirstid. Ouers heer kamt en gou tising: We hääwe et bål schååfed. Di 21. Dezember as wuntersanwiinj. Dåtheer iir di iinj sü am än bai am e klook huulew seeks. Dåt as jü långst nåcht än di kurtste däi. Önj maning kultuure önj e Antike än önj e […]

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Stille Nacht und O du fröhliche

Wat haa di tau Jöölleedjis „Stille Nacht, heilige Nacht“ en „O du fröhliche“ töhop? Jen es litjem, dit üđer es gurtem. Jen es üs en Walser, dit üđer gair liküt. Alsoo, wat es’t? Jest jens sen’s biiđing traditsjonel Jöölleedjis, en söner jam es Jööl binai ek teenkbaar. Biiđing jaav’t jest üp dütsk, diareeđer waar’s ön […]

Kategorien
Sendung

#66

Bluat jit hok Daagen, da es’t Jööl! Wi snaki des Lop aur traditsjonel Jöölleedjis, man uk aur di Wuntersenweening. En wat jit tö lung en junk Wunterinjer paset: Dit wel uk om di Staatjis fan die Bröđern Grimm gair. Diartö haa wü jit en leest Lop Jöölmusik, jer wü diar weđer en hiili Jaar üp […]