Kategorien
Deutsch Frasch Sendung

Gesprengte Ketten

Leest saandi hääw ik en film sänj, wat aw me en starken indrük mååged heet. Hi håt „Gesprengte Ketten“  än as üt et iir 1963. Deerönj gungt et am krichgefångene, wat for ålem üt Ainglönj san, än önj en looger laawe. Ja ploone en ütbräk ma ordi maning manschne, deerma da tjüsche saldoote et trååwel […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Musik

Martin Luther King Jr. Day 2018

Bild: Herman Hiller, via Wikimedia Commons Sant wi föör tau juar heer mä tjabelstünj begaand haa, foon wi at imer wichtig, uk en teeken jin rochts tu saten, auer wi al imer toocht, det rasismus temelk dom as. Diarmä san’f lokelkerwiis ei alian üüb a wäält. Ian faan a bekäändst persuunen, wat ham jin rasismus engaschiiret hee, […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#68

Wi haa das weg en fein tuppaaket program för jam mä en film-tip, de beeftgrünj faan en temelk nüürig versjuun faan en bekäänt jongens-stak, en konstelk frinj, huarmä am chatte kön an föl am musiik, musiikern an det gud uun a wäält. Oober auer’t uk am’t ring uun a wäält gungt, wel’f, det at jam gans besonders gud gungt an wanske jam en feinen wäält-knuddel-dai. Wees jam diarbi, wan jam wed wel, huaram at bi dediar dai gungt.

Diese Woche dreht es sich bei uns nicht nur viel um Musik, sondern auch um ein ganz besonderes Kinderlied, um einen künstlichen Freund, mit dem man chatten kann und wir haben mal wieder einen Filmtipp für euch. Also viel Spaß bei einer Stunde tjabelstünj – und fühlt euch geknuddelt, denn diese Woche ist Weltknuddeltag!

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Wuntersanwiinj

Dåt as nü jå en ordi junk iirstid. Ouers heer kamt en gou tising: We hääwe et bål schååfed. Di 21. Dezember as wuntersanwiinj. Dåtheer iir di iinj sü am än bai am e klook huulew seeks. Dåt as jü långst nåcht än di kurtste däi. Önj maning kultuure önj e Antike än önj e […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Nikolausdäi

Diling hääwe we di 6. detsember, än deeram hääw ik uk änjörsne uk min schuur putsed. Kiiwenooch muurst ik man stäiwel seelew feele, ouers hü håt et duch: Der Gedanke zählt. Än huum koon’m deer åltens ouer hööge. Än tu Nikolaus hiirt süwat iinjfåch deertu, dåt deer wat önj e stäiwel as. Ouers weer kamt […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Anzac Day

Di schungster Eric Bogle süng önjt iir 1971 dåt stuk „And the Band played Waltzing Matilda“, weer et am austraaliere önj e jarste wråålskrich gungt. Deerbai snååket hi uk am en däi, weer et paraade jeeft än saldoote marschiire. Deerma as di Anzac Day tu e 25. April miinjd, wat en tånkdäi for e düüdje […]

Kategorien
Deutsch Frasch Musik

Comedian Harmonists

Di 22. februar 1935 füngen tra lasmoote foon e bekånde floose Comedian Harmonists jü tising, dåt ja önj e „Reichsmusikkammer“ apnümen wörden. Da oudere tra lasmoote wörden ai apnümen, ouerdåt ja ai „arisch“ wjarn. Bål deeraw gäng di floose ütenouder. Huum heet di noome Comedian Harmonists wälj ål iinjsen hiird. Ouer huum wus dåt eentlik? […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

Räise trinam e wråål

Di 25. januar as en bili intresanten iirdäi, for di 25. januar 1890 broocht jü us-ameerikaanisch juurnalistin Nellie Bly har räis trinam e wråål tu iinje. Jü häi deertu jü ruute foon Phileas Fogg üt et bök „Reise um die Erde in 80 Tagen“ foon Jules Verne nümen än wus 73 deege unerwäis. Jü ferteeling […]

Kategorien
Deutsch Frasch Literatuur

Jules Verne

Di 8. februar 1828 as di iirdäi foon en ordi bekånden schriwster, nämlik Jules Verne. Hi as önj Nantes önj Frånkrik tuläid wörden. Eeftert schölj heet’r Jura studiird. Önj jüdeer tid heet’r uk oudere frånsche schriwstere kåneliird, tut baispal Alexandre Dumas, wat „Da tra Musketiere“ schraawen heet. Deereefter heet’r bait teooter årbed än heet teooterstuke […]

Kategorien
Deutsch Frasch Programm

En kort histoori foont råådio

Di 2. November wus en besuneren iirdäi, wat for üs as råådiosiinjing wichti as. Dåt wus di iirdäi foon e räigelmääsi råådiosiinjing. Jü jarst ging nämlik di 2. November 1920 önj Philadelphia önj e USA aw siinjing. Bål deeraw füliden mör siinjer. Än önj tjüschlönj wus et dan di 28. Oktober 1923 sü wid. Dåt […]