In dulci jubilo

Bild: Andreas PraefckeCreative Commonsby 3.0 deed.envia wikimedia commons

In dulci jubilo – ön en dailk gurt Früger, sa jit en bikeent Jöölleedji, wat sagaar jens ön di Charts fan Gurtbritanjen, Iirlön en Hollön wiar. Dit wiar dit Āpnemen fan Mike Oldfield üt’t Jaar 1975. Man di Bigen fan’t Leedji es al hok Jaarhönerten sent. Dit jest Lop āpskrewen waar’t noch om en bi 1400. Di Tekst bigent me di Uurter: „In dulci jubilo, nun singet und seid froh! Uns’res Herzens Wonne leit in praesepio.“ Dit jert höm jaa … „In dulci jubilo“ weiterlesen