Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang

Beweerte, hü gud ham bi di wel keer kön

Wi haa för tau weg al ’ar am snaaket, det at uun Berlin jüst det projekt „Abstandshalter“ jaft, huar bi meeden wurt, hü naar welen faan autos auerhaalet wurd. Wan jam det intresiaret, finj jam det noch üüb üüs website. Hü jo lidj, wat wel keer, jo oober salew feel, det kön det projekt natüürelk […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Welwaier: stripler of ufseekert waier?

Bi’t diskusjuun am en seeker infrastruktuur för wel-ferkiar jeew at uun a letst juaren imer so tau rochtingen, hü argumentiaret wurd. At jaft a so näämd „protected bike lanes“, also ufseekert welwaier, an at mikset ferkiar, huar welen mä autos tup üüb struat keer, miast mä so en welstripel bi a sidj. Gud argumenten haa […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Fahrradklima-Test 2016

Wi haa hir ferleeden juar al am a Farradklima-Test faan a ADFC, de algemian tjiisk wel-klub, snaaket. Uun det test küd ham bewäärte, hü’t uun det aanj stääd mä de wel-ferkiar ütjsjocht. Det haa uk en mase lidj den an nü jaft at resultaaten. An diartu koon ham sai, dat at iarst ens för Kiel […]

Kategorien
Sendung

#36: Hoonduker, welen an föl kultuur

Wan al at meecht ei mä di as, do ferlicht tumanst en hoonduk? Wiar tumanst ei ferkiard, auer det wat as, wat ham imer brük koon. Diarüüb wiset tumanst a towel day hen, also de dai faan’t hoonduk. Wi fertel jam, huarauer det so as an huarmä det tuphinget. Diartu luke wi noch ens üüb’t Farradklima-Test 2016 faan a ADFC, diar jaft at nü neemelk resultaaten. An wi haa noch en mase kultur-tips an üüs leewent uk det ian of öler gud stak musiik.

Am Donnerstag ist/war towel day, also der Handtuchtag. Was es damit auf sich hat, wie der Fahrradklima-Test des ADFC ausgegangen ist und was wir euch kulturell ans Herz legen, das gibt es mit feiner Musik in dieser Ausgabe tjabelstünj.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Pendelferkiar

Wi haa uun dethir rubrik de hial april diarauer snaaket, wat jo parteien, wat uun Sleeswig-Holstian aktuel uun a lundai san of en schangs haa, iin uun a lundai tu kemin, uun hör parteiprogramen tu ferkiar an at mobil leewent skriiw (kön’em hir lees an hiar). Wat wiar oober ölers noch luas uun a april? Det […]