Kategorien
Deutsch Sendung Sölring

Lichtspiel

Nü gair dit jaa weđer luas, me di trēr Reeg fan „Babylon Berlin“. Gurt Skelter, Iinbliken iin ön di Ofgrünen fan en Gurtstat, en Selskep söner Maal, diartö da en Filmmusik, wat di Tölukers iin ön di Hanling tair – di Maakern fan di Seerie teekeni en spanend Skelt fan di leet Gul Twuntiger Jaaren. Ön di Merelpunkt stuun di Skandārem Gereon Rath en Lotte Ritter, wat ön di jest tau Reegen höör hoogaarbert en en Diil fan di Muurdkomisjoon uur. Man wat waarskiinelk knap hoken weet – diar jeft’t jit wat hiil senerligs forstat ön dit olerleest Jen fan di Föligen. Tö Bigen fan di Seerie waar jens dit Leedji „Zu Asche zu Staub“ süngen, en di Bigen diarfan jert em langsen bi’t Jen fan di Föligen, en diartö sjocht em da abstrakt Skelter: Kuugeler, Drööpen, wat omarküđer wirli, en Bualker en Spitsen, wat eeđer jam stumpi, dit Hiili ön wit, suurt, ruar. Hat sjocht ual üt, en dit es’t uk. Dit sen nemelk Parten üt di Kuurtfilm „Lichtspiel. Opus 2“ fan Walter Ruttmann. Di Film es fan 1921 en jert tö en Ker fan fjuur „Lichtspiel“-Filmen. Ja weegi altermaal Fuaremer ön Biweeging. Walter Ruttmann jert tö en Ker fan Filmmaakern, wat abstrakt Eksperimentālfilmen maaket. Ja wil wat Niis forsjuk, wat ek muar – sa üs fuarof – en Hanling me Bigen en Jen wiar, man sawat me Fuaremer en Klöören, wat höm foraneri, önarküđer aurgung, en eeđer Fuarem fan Animatsjoonsfilm, en diaraur da dit Föölin fan di Tölukers önspreek. Di Filmmaakern fuarbuan diartö di Film me Skelerii en Musik.

Walter Ruttmann maaket uk üđer Filmen, sa 1927  di eksperimentel Dokumentārfilm „Berlin – Die Sinfonie einer Großstadt“. Man hi weeget uk diarön ek bluat di „Würklichhair“, man hi maaket gau en rütmisk Klepsen fan jen Skelt tö di üđer of maaket di Skelter freemer, Bröchpiilers uur sa tö en Önsaamling fan Strimeler. Hat skel di Stat weegi üs en leewentig Organismus. Fan deling üt sen es di Film uk interesant, omdat’r dit Leewent en Aarbern fan di Liren weeget, sa üs’t ön di Twuntigers wiar.

Di Filmen fan di eeđer Filmmaakern sen diilwiis forswünen, man Walter Ruttmann sin „Lichtspiele“ sen jit bihölen. En diarom luanet höm dit uk en luki dit olerleest Jen fan „Babylon Berlin“ en se diarbi disalev Skelter üs al di Liren fuar binai 100 Jaar.

Babylon Berlin geht jetzt in die dritte Staffel. Die Serie, die in den späten 1920er-Jahren angesiedelt ist, ist an sich schon beeindruckend. Etwas ganz besonderes versteckt sich aber noch im Abspann. Dort sieht man Ausschnitte aus dem Kurzfilm „Lichtspiel. Opus 2“ von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1921. Er ist ein Vertreter des abstrakten Experimentalfilms. Diese Filmemacher wollten sich von den gewohnten Filmen mit durchgehender Handlung absetzen. Sie orientierten sich an der Malerei und Musik und zeigten abstrakte Formen, die die Gefühle der Zuschauer ansprechen sollten.