Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

The Sweet – Wig Wam Bam

„Wig Wam Bam“ es en Leedji üt‘t Jaar 1972 fan di Band „The Sweet“. Dit skel fuar di Band dit jest Leedji wesen haa, wat tö di „Glam Rock“ jert. Glam Rock falt āp fuar sin stark Rütmen en di glintern, skriilen Kluađer fan di Bands.

Di Tekst fan „Wig Wam Bam“ heer me en Dechting tö dön, wat rocht wat ialer es. 1855 skreev di Amerikaaner Henry Wadsworth Longfellow en lüng Dechting aur di Indiaaner Hiawatha. Diar foraarbert‘r muar Fortelings fan di Indiaaners. Hiawatha lewet ön’t 16. Jaarhönert en skel jen fan di Grünliiers fan di Irokeesenforbunt wesen haa. Di Irokeesenforbunt wiar en Forbunt twesken di Irokesen-Stamen. Ja wil ek muar Krich me arküđer haa. Ja lewet sa fuar muar üs hönert Jaar ön Freer en Welstant, en wiar en stark Weđerpart fuar jaar Fiinden.

Longfellows Dechting „The Song of Hiawatha“ fortelt fan Hiawatha sin Jungenstir hentö sin Duar; ön’t Leedji gair et bluat diarom, dat Minnehaha höm lef heer.

Nau nomen bigent di Tekst sa, dat Hiawatha höm gaarek fuar Minnehaha interesiart. Man jü wel höm haa, wesket höm wat tö en bisnāret höm, dat’r höör Man uur. Aliksa es dit me Running Bear, wat fan Little White Dove tö höör Man weelet uur. Fuul muar fan di Forteling fan Hiawatha jeft et ön’t Leedji gaarek.

Man hoken wiar Minnehaha?

Minnehaha es en fiktiif Gistalt. Dit jeft en Legend, dat jü Hiawatha sin Faamen wiar, wat sa üs höör Mooter ütsaag. Üs di Irokesen-Stamen fan Fiinden trüwet waar, forsaamelt’s jam en fraaget Hiawatha, dat’r jam holp. Da kām en gurt Fügel, wat me sin Jüken Tönerskrabel maaket. Minnehaha seet höör dial twesken sin Jüken en forswuan. Hiawatha truuret fuar trii Daagen. Diareeđer fördicht‘r di Irokesenstamen āp, dat’s jam foriini. Mesgin wiar Minnehaha en Aawer fuar di Goten.

Dit jeft uk di Legend, dat Minnehaha di Lefst fan Hiawatha wiar. Desjirem Wersjoon es ön Longfellows Dechting. Hiawatha her Minnehaha lef en jü höm uk. Hi föört höör tö sin Itüüs en ja bifriit jam. Da wiar en Wunter, hur et binai nönt tö iiten jaav, en Minnehaha waar kraank en stuarev.

Man desjirem Traagisk fan Minnehaha spölet ön „Wig Wam Bam“ niin Rol. Diar gair’t bluat om tau Liren, wat arküđer lef haa; en dit waar foraarbert ön en mal bliir Leedji.


Wig Wam Bam ist aus dem Jahr 1972 von der Band „The Sweet“. Es bezieht sich auf ein Gedicht von Henry Wadsworth Longfellow aus dem 19. Jahrhundert. Sein „Lied von Hiawatha“ handelt von dem Leben des Indianers Hiawatha, der einer der Gründer des Irokesenbundes gewesen sein soll, einem Zusammenschluss von mehreren Irokesenstämmen. In dem Gedicht ist Hiawatha mit Minnehaha verheiratet. Um ihre Liebe geht es in „Wig Wam Bam“. Liest man die Legenden von Hiawatha, dann könnte Minnehaha auch Hiawathas Tochter gewesen sein, die sich für das Wohlergehen aller opferte.


Bild: Daderot, Creative Commonszero 1.0 deed.en, via wikimedia commons