Andrew Lloyd Webber/Tim Rice – Don’t cry for me, Argentina

Bild: Fotograf unbekannt, http:Archivo Grafico de la Naciónvia wikimedia commons

Have I said too much? There’s nothing more I can think of to say to you But all you have to do is look at me to know that Every word is true! Dit sen Uurter fan en Wüfhaur me di Noom Evita, wat üp höör Leewent töbeekluket. Jü fortelt, dat’s höör Leewent en Leefdi Argentiinjen töiiwen her, en ber om di Bistant fan di Liren. Rikdoom en Rööm her’s oler bigiaret, uk wan em dit sair. Jü her Argentiinjen … „Andrew Lloyd Webber/Tim Rice – Don’t cry for me, Argentina“ weiterlesen

In dulci jubilo

Bild: Andreas PraefckeCreative Commonsby 3.0 deed.envia wikimedia commons

In dulci jubilo – ön en dailk gurt Früger, sa jit en bikeent Jöölleedji, wat sagaar jens ön di Charts fan Gurtbritanjen, Iirlön en Hollön wiar. Dit wiar dit Āpnemen fan Mike Oldfield üt’t Jaar 1975. Man di Bigen fan’t Leedji es al hok Jaarhönerten sent. Dit jest Lop āpskrewen waar’t noch om en bi 1400. Di Tekst bigent me di Uurter: „In dulci jubilo, nun singet und seid froh! Uns’res Herzens Wonne leit in praesepio.“ Dit jert höm jaa … „In dulci jubilo“ weiterlesen

#116: julmusiik, a wontersan an frinjer ütj seerien

För’t letst feer uun’t juar 2018 jaft at noch ens weler en betj julmusiik, uk bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt, Mareike ferklaaret, wan a daar tatsechelk weler linger wurd an Marret an Hauke snaake am lidj ütj (fernseen-) seerien, huarmä ham so auer a juaren irgenthü frinj wurden as – wat do wilems uk bal siar dee, wan jo seerien tu aanj gung.

#109: a föft nofember, kuuken an Tipperary

Wi werke föl mä ingelsk arke dai of konsumiare föl medien üüb ingelsk. Diarbi feit ham det ian of öler wurd, spreegwurd of musiikstak mä. Das weg dreit ham bi üs bal ales diar am, wat wi so mäfüngne haa: wat tu’n bispal stäänt beeft a riim „Remember, remember the fifth of november“, huaram as wat so ianfach üüs „a piece of cake“ an wat hee „The Long Way to Tipperary“ tu bedüüden?