Pixels (2015)

Bild: Randy LandichoCreative Commonsby 2.0 deed.envia wikimedia commons

Ik haa leest Sendai di Film „Pixels“ sen. Di kām 2015 ön’t Kiino en diar spöli tö Bispöl Adam Sandler, Kevin James en Peter Dinklage me. Di Film bigent 1982 bi en Arcade-Wārelsmaisterskep. Arcade-Spölen sen Videospölen, wat em sent di 1970er-Jaaren bi Automaaten ön Spölhalin spöli kür, tö Bispöl Pac-Man, Donkey Kong of Space Invaders. Ön di Film uur en Film fan’t Turniir ön’t Al stjüürt, üs en frinjelk Gröötnis tö di Bütenwārelers. Dum bluat, dat dānen dit üs en … „Pixels (2015)“ weiterlesen

#119: Arcade, Pixels & Hiding Songs

Wi san das weg jip uun a tachentiger juaren. Uun en filmtip faan Franziska spele kompjuuterspalen ütj a tachentiger en grat rol, Mareike hee a spalen faan domools üüs smartphone-apps testet an uun a tachentiger juaren spelet uk de seerientip faan Hauke, huar en programiarer ferschükt, en gans neien typ faan spal tu maagin. An uk de muusiker Nick Cave wiar uun a tachentiger al gud onerwais, hee oober iarst för hög juaren faan „hiding songs“ skrewen. Wat det genau … „#119: Arcade, Pixels & Hiding Songs“ weiterlesen

#118: Holmes, Escape Rooms & hen tu a stäären

Escape Rooms an Exit Games jaft at noch goor ei so lung, alikewel san’s oober gans populäär. Wi snaake diar am, wat wi bi jo spalen hal liis mei – an ferklaar uk kurt, wat det auerhood as, wan diar hoker noch nimer faan hiard hee. Wat jam woorskiinelk noch ei sen haa, as en rocht ualen Sherlock Holmes, wat imer noch riadlisen apliaset. Huar jam ham sä kön, det fertäält Mareike jam uun san filmtip. An bi Wat en Leedji fortelt gungt … „#118: Holmes, Escape Rooms & hen tu a stäären“ weiterlesen

#117: Lord of the Dance, kloon-laagern för orgaanen an gans föl eerdaapler

Hartelk welkimen uun’t nei juar! Mareike hee das weg en filmtip för jam, huar bi de film wel nooch al en betj ualer as, tatsechelk oober das juar spelet. Of det so gud paaset, det skel’em salew ütjfinj. Bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt dreit at ham am en klasiker ütj Irlun, huar efter en komplet musiik- an daans-show nemt as an jam haa’t ja woorskiinelk uun de tiitel al leesen: at gungt am Lord of the Dance. Oober wat genau skal … „#117: Lord of the Dance, kloon-laagern för orgaanen an gans föl eerdaapler“ weiterlesen

Andrew Lloyd Webber/Tim Rice – Don’t cry for me, Argentina

Bild: Fotograf unbekannt, http:Archivo Grafico de la Naciónvia wikimedia commons

Have I said too much? There’s nothing more I can think of to say to you But all you have to do is look at me to know that Every word is true! Dit sen Uurter fan en Wüfhaur me di Noom Evita, wat üp höör Leewent töbeekluket. Jü fortelt, dat’s höör Leewent en Leefdi Argentiinjen töiiwen her, en ber om di Bistant fan di Liren. Rikdoom en Rööm her’s oler bigiaret, uk wan em dit sair. Jü her Argentiinjen … „Andrew Lloyd Webber/Tim Rice – Don’t cry for me, Argentina“ weiterlesen

In dulci jubilo

Bild: Andreas PraefckeCreative Commonsby 3.0 deed.envia wikimedia commons

In dulci jubilo – ön en dailk gurt Früger, sa jit en bikeent Jöölleedji, wat sagaar jens ön di Charts fan Gurtbritanjen, Iirlön en Hollön wiar. Dit wiar dit Āpnemen fan Mike Oldfield üt’t Jaar 1975. Man di Bigen fan’t Leedji es al hok Jaarhönerten sent. Dit jest Lop āpskrewen waar’t noch om en bi 1400. Di Tekst bigent me di Uurter: „In dulci jubilo, nun singet und seid froh! Uns’res Herzens Wonne leit in praesepio.“ Dit jert höm jaa … „In dulci jubilo“ weiterlesen

#116: julmusiik, a wontersan an frinjer ütj seerien

För’t letst feer uun’t juar 2018 jaft at noch ens weler en betj julmusiik, uk bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt, Mareike ferklaaret, wan a daar tatsechelk weler linger wurd an Marret an Hauke snaake am lidj ütj (fernseen-) seerien, huarmä ham so auer a juaren irgenthü frinj wurden as – wat do wilems uk bal siar dee, wan jo seerien tu aanj gung.