The Melodians – Rivers of Babylon

Bild: Eduard Bendemann (1811–1889)via wikimedia commons

Leedjis, wat me Religjoon tö dön haa, jert em dach bluat ön Sērk, ja sen senig en lüngwiilig. Man es dit sa? Nau nomen ken’s sagaar di Charts iinnem. Sa es’t sken bi „Rivers of Babylon“. Dit Leedji waar töjest 1970 fan „The Melodians“ süngen, rocht bikeent waar’t uk 1978 ön di Wersjoon fan Boney M. Di Tekst fan’t Leedji kumt gurtendiils üt di Biibel. Hi es üt Diilen fan tau Salemer töhopseet. Jen diarfan, di Salem 137, snaket fan’t … „The Melodians – Rivers of Babylon“ weiterlesen

Harry Warren – Chattanooga Choo Choo

Bild: Nicht bekannt, vermutlich Peach IDGvia wikimedia commons

Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo? Track 29! Boy, you can give me a shine. En Damplokomotiiv köört fan New York City hen tö Chattanooga ön Tennessee. Jü es mal gau, dit Iiten es gur en Bleeren jeft et uk. Bütendit es di Faart temelk gönstig. Kuurtom: Dit gau Raisen heer sin Gaagen. Dit es dit Leedji „Chattanooga Choo Choo“ fan Mack Gordon en Harry Warren, wat 1941 mal bikeent wiar. Man uk ön di Jaaren, wat … „Harry Warren – Chattanooga Choo Choo“ weiterlesen

Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.

Bild: U.S. Governmentvia wikimedia commons

Born in the U.S.A. I was born in the U.S.A. I was born in the U.S.A. Born in the U.S.A., now. „Bēren ön di USA”, dit reept gurtem di Sjungster. Hat es Bruce Springsteen me sin Leedji „Born in the USA“ üt’t Jaar 1984. Diar es hoken mal stolt üp sin Ofstaming, kür em teenk. Of es’t dach ek sa? Hat gair om en Weterān fan di Vietnamkrich. Hi kumt üt en dialkemen Stat en uur da üs Soldaat tö … „Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.“ weiterlesen

Aaron Zeitlin, Sholom Secunda – Dos kelbl (Dona, Dona)

Bild: Wojciech Gersonvia wikimedia commons

En Kualev liit bünen üp en Wain. Ön di Hemel flocht en Fügel frii ombi. Dit Kualev skriilt, man di Buur heer litjet Meliiren: „Hurom best uk en Kualev? Dü herst uk en Fügel wiis kür!“ Shrayt dos kelbl, zogt der poyer Ver zhe heyst dikh zayn a kalb? Volst gekert tsu zayn a foygl Volst gekert tsu zayn a shvalb? Dit Leedji „Dos kelbl“, of uk „Dona, Dona“ waar 1941 fan Aaron Zeitlin en Sholom Secunda fuar’t Musical „Esterke“ … „Aaron Zeitlin, Sholom Secunda – Dos kelbl (Dona, Dona)“ weiterlesen

Sheppard – Geronimo

Bild: Frank A. Rinehart (1861–1928)via wikimedia commons

Geronimo! – Dit jert em dach ooft jens, wan hoken wat waaget of jen Mur maaki wel. „Geronimo“ jit uk en Leedji fan di austrālsk Band „Sheppard“ fan 2014. Man hur fortelt dit fan? Em ken di Tekst sa forstuun: Hat gair om en Paar. Me jaar Leefdi es’t ek gur. Ja her jam lef, man da wiar’s tö gau, en nü es diar wat twesken jam. Man ja kür aur dit kum. Di Sjungster springt töleest en Weeterfal dial. … „Sheppard – Geronimo“ weiterlesen

Ol’ Man River

Bild: By Mississippi Department of Archives and History [No restrictions], via Wikimedia Commons(Lizenz)via wikimedia commons

Dere’s an ol’ man called de Mississippi Dat’s de ol’ man dat I’d like to be What does he care if de world’s got troubles What does he care if de land ain’t free. Old man river, that old man river He must know sumpin’, but don’t say nuthin’, He just keeps rollin’, he keeps on rollin’ along. Ken en Stroom sliirig töögen alis wiis? Dit Leedji „Ol’ Man River“ snaket fan di Stroom Mississippi üs en ual Man, wat … „Ol’ Man River“ weiterlesen

The Eagles – Hotel California

Bild: JLeditorCreative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year, you can find it here Hartelk welkemen ön’t Hotel California – sok en dailk Stair, sok en dailk Gisicht. Dit jeft rikelk Rümer ön’t Hotel California. Tö ark Tir ön’t Jaar kenst’t jir finj. Tö desjirem Uurter kumt en ruuig Gitārwiis, Background-Koor en Slachtjüch. Dit jert höm ön üs en warem senig Dai en somerem, em … „The Eagles – Hotel California“ weiterlesen

Arnold Schönberg – Ein Überlebender aus Warschau

Bild: Unbekannt (Franz Konrad bekannte, einige der Fotos gemacht zu haben, der Rest wurde vermutlich von Fotografen der Propaganda-Kompanie Nr. 689 gemacht)via wikimedia commons

I cannot remember ev´rything. I must habe been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing, as if prearranged, the old prayer they had neglected for so many years – the forgotten creed! 1947 skreev Arnold Schönberg sin Musikwerk „Ein Überlebender aus Warschau“. Dit jert tö di Twelevtoonmusik, dit jit, ali Toonen fan di Toonlađer skel jen Lop brükt uur, jer’s weđer spölet uur mut. Diar kum niin rocht dailk Wiisen … „Arnold Schönberg – Ein Überlebender aus Warschau“ weiterlesen

Mike Oldfield und Mary Reilly – To France

Bild: Blairs Museum - The Museum of Scotland's Catholic Heritage.via wikimedia commons

Mary, Köningin fan di Skoten, uur’s neemt. Ön’t Jaar 1542, üs jü jest soks Daagen ual wiar, waar’s tö Köningin neemt, eeđer dat höör Faađer störwen wiar. Fuar Freer me Engellön skul’s höör me Edward, di Dreeng fan di engelsk Köning Heinrich VIII. bifrii. Man sabal üs di Fordrach slööten wiar, jenicht’r uk al weđer. Di katoolsk Skoten wil di traditsjonel Alians me Frankrik bihual. Mary skul höör me di frans Troonföliger Francis bifrii en waar tö Frankrik braacht. „To … „Mike Oldfield und Mary Reilly – To France“ weiterlesen

Johnny Mandel/Mike Altman – Suicide is painless

Bild: Fotograf unbekannt, U.S. National Archives and Records Administrationvia wikimedia commons

Dit es di Wiis fan „Suicide is painless“, di Tiitelmelodii fan di US-amerikaansk Seerie „MASH“ üt di 1970er-Jaaren. „MASH“ drait höm om di Dochters ön en amerikaansk Lātsaret ön Süđerkoreea nai bi di Front, wilt di Koreeakrich. Di Seerie es mal gur slaaget en her bi höör leest Fölig ön di USA 77 Prosent fan di Tölukers. Di Seerie seet höm aaft kritisk me Krich ütarküđer, man dit gair uk om’t daagligs Leewent fan di Soldaaten, sa wel om lüstig … „Johnny Mandel/Mike Altman – Suicide is painless“ weiterlesen