Marius Müller-Westernhagen – Freiheit

Bild: Patric Staudtvia wikimedia commons

Det Leedji „Freiheit“ soong Marius Müller-Westernhagen 1987. Hat es fuar maning Lir en Hümni fuar di Weđerforiiniging fan Weest- en Uastdütsklön. Friihair fan di SED-Regiaring, Friihair tö raisin, Friihair tö koopin, wat em wel … Dit paset dach gur. Westernhagen sjungt fan en Fest fuar di Friihair: Di Fordrachen sen klaar, ali Lir sen bliir, hat jaav wat Swets achterön, en Kapel spölet, Paapst en Naiber wiar uk al diar. Teev jens, di Paapst? Wat heer hi diarme tö dön? … „Marius Müller-Westernhagen – Freiheit“ weiterlesen

Bolland & Bolland – In the Army now

Bild: US Armyvia wikimedia commons

You’re in the Army now, ooh, you’re in the Army now. Hat liket ön di jest Oogenblek, dat diar hoken mal stolt es, dat’r Soldaat ön di Armee es. Dit Leedji „In the Army now“ es fuaral ön di Wersjoon fan di britsk Band Status Quo fan 1986 bikeent. Man skrewen waar’t al 1982 fan dit holöns Duo Bolland & Bolland. Wan em dit Leedji jens nau önluket, es’t sa töhopseet: Jest es er hoken binai bi’t Wārewin: Hat es … „Bolland & Bolland – In the Army now“ weiterlesen

Dion – Abraham, Martin and John

Bild: Official White House Photo by Chuck Kennedyvia wikimedia commons

„Has anybode here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he’s gone? He freed a lot of people, but the good, they die young. I just looked around and he’s gone.” Hur truurig skel desjirem Mensk wiis, wat sin Frinj sjukt. Hi sjungt di Fērs jit tau Lop me disalev Uurter, man me di Noomer fan sin Frinjer John en Martin. Desjirem Leedji, „Abraham, Martin and John“, skreev Dick Holler 1968. Dit Jaar spölet en wichtig Rol … „Dion – Abraham, Martin and John“ weiterlesen

Was wollen wir trinken

Bild: Marianne CasamanceCreative Commonsby-sa 4.0 deed.envia wikimedia commons

Di Bretagne keen maning Liren üs di Stair, hur Asterix en Obelix uuni. En diar kumt en mal bikeent Leedji jaart: „Zeven dagen lang“, of uk „Was wollen wir trinken“. Man eegenlig es dit Leedji  Bretoonsk en jit diar „Son ar Chistr“. Hat waar 1929 skrewen fan Jean Bernard en Jean-Marie Prima. Ja haa muarlop Leedjis skrewen, wat spaasig wiar en dit gaagligs Leewent biskreew. Dānen skul tö Bispöl help, dat dit Lönaarber ek hiilendal lüngwiilig wiar. Di jest Taacht … „Was wollen wir trinken“ weiterlesen

Star-Wars-Leedjis

Bild: yari hotaka from JapanCreative Commonsby 2.0 deed.envia wikimedia commons

Nü es al weđer „May the 4th“, di fjaart Mai en Star-Wars-Dai. En ik haa jens en bet saacht, of’t Leedjis jeft, wat fan Star Wars of di Jedi fortel. Natüürelk jeft’t di Soundtrack. Di jert tö dānen Soundtracks, wat best leren sen en mal bikeent sen. En hat jeft dit Leedji, wat ön di Cantina fan Mos Eisley üp Tatooine ön Episood 4 spölet uur. Di Band es ön di Film bluat en gans litj Diil en söricht fuar … „Star-Wars-Leedjis“ weiterlesen

Leedjis ön’t Museeum

Bild: Lobster1Creative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Ön üüs Sending hiir i jaa aaft wat aur Sjungsters en jaar Leedjis. Man diarme es tjabelstünj ek aliining. Hat jeft sagaar ain Museen, wat bluat me jen Leedji tö dön haa. Tö’t Leedji „Stille Nacht, heilige Nacht“ jeft’t sagaar muar üs jen Museeum. Ön’t Stille-Nacht-Museum Oberndorf uur diar, hur’t Leedji dit jest Lop āpföört waar, fan didiarem Āpfööring, dit Tökemen en di Forbreering fan’t Leedji fortelt. Bütendit gair’t om’t Leewent tö di Tir ön Oberndorf, üs di Seefaart üp … „Leedjis ön’t Museeum“ weiterlesen

The Melodians – Rivers of Babylon

Bild: Eduard Bendemann (1811–1889)via wikimedia commons

Leedjis, wat me Religjoon tö dön haa, jert em dach bluat ön Sērk, ja sen senig en lüngwiilig. Man es dit sa? Nau nomen ken’s sagaar di Charts iinnem. Sa es’t sken bi „Rivers of Babylon“. Dit Leedji waar töjest 1970 fan „The Melodians“ süngen, rocht bikeent waar’t uk 1978 ön di Wersjoon fan Boney M. Di Tekst fan’t Leedji kumt gurtendiils üt di Biibel. Hi es üt Diilen fan tau Salemer töhopseet. Jen diarfan, di Salem 137, snaket fan’t … „The Melodians – Rivers of Babylon“ weiterlesen

Harry Warren – Chattanooga Choo Choo

Bild: Nicht bekannt, vermutlich Peach IDGvia wikimedia commons

Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo? Track 29! Boy, you can give me a shine. En Damplokomotiiv köört fan New York City hen tö Chattanooga ön Tennessee. Jü es mal gau, dit Iiten es gur en Bleeren jeft et uk. Bütendit es di Faart temelk gönstig. Kuurtom: Dit gau Raisen heer sin Gaagen. Dit es dit Leedji „Chattanooga Choo Choo“ fan Mack Gordon en Harry Warren, wat 1941 mal bikeent wiar. Man uk ön di Jaaren, wat … „Harry Warren – Chattanooga Choo Choo“ weiterlesen

Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.

Bild: U.S. Governmentvia wikimedia commons

Born in the U.S.A. I was born in the U.S.A. I was born in the U.S.A. Born in the U.S.A., now. „Bēren ön di USA”, dit reept gurtem di Sjungster. Hat es Bruce Springsteen me sin Leedji „Born in the USA“ üt’t Jaar 1984. Diar es hoken mal stolt üp sin Ofstaming, kür em teenk. Of es’t dach ek sa? Hat gair om en Weterān fan di Vietnamkrich. Hi kumt üt en dialkemen Stat en uur da üs Soldaat tö … „Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.“ weiterlesen

Aaron Zeitlin, Sholom Secunda – Dos kelbl (Dona, Dona)

Bild: Wojciech Gersonvia wikimedia commons

En Kualev liit bünen üp en Wain. Ön di Hemel flocht en Fügel frii ombi. Dit Kualev skriilt, man di Buur heer litjet Meliiren: „Hurom best uk en Kualev? Dü herst uk en Fügel wiis kür!“ Shrayt dos kelbl, zogt der poyer Ver zhe heyst dikh zayn a kalb? Volst gekert tsu zayn a foygl Volst gekert tsu zayn a shvalb? Dit Leedji „Dos kelbl“, of uk „Dona, Dona“ waar 1941 fan Aaron Zeitlin en Sholom Secunda fuar’t Musical „Esterke“ … „Aaron Zeitlin, Sholom Secunda – Dos kelbl (Dona, Dona)“ weiterlesen