Tidjsleufen an gud „Tatort“-filmer

Uun det stak „Déjà-vu“ faan’t Antilopen-Gang üüb üüs playlist gungt det ei so gud för’t lyrisk ik, auer at faan en leewent fertäält, wat ei so gud an tufrees ütjschocht an huar uun ham de hiale skitj arke dai welerhaalet. At as en gans düüdelk reminesens üüb de film „Groundhog Day“/„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Uun dediar film gungt at ja diar am, det en maan arke dai weler apwreekent an markt, det at desalew dai as, bit hi wat … „Tidjsleufen an gud „Tatort“-filmer“ weiterlesen

#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen

Mareike an Franziska san das weg onerwais troch at muunskiin – haa jam de grat muun sen? At siig würelk böös smok ütj. Wat jo belewet haa, hiar wi do das weg. Huar faan wi uk imer föl hiar, san plooner, en müür tesken a USA an Mexiko tu bauen. A miast grensen, wat wi daaling tesken lunen keen, san ja noch goor ei so ual – so schocht det uk tesken a USA an Mexiko ütj. För bal tauhonert … „#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen“ weiterlesen

Festivals

A wos stäänt föör a dör an uk wan’t noch ei gans somer as: at wurt suutjis tidj, am a festivals tu teenken, wat das juar so üüb üs tukem – auer a koorden san irgentwan uk wech. Oober luanet ham det auerhood noch, üüb en festival tu gungen? Wilems as’t dach temelk jüür. Diar am snaake wi en betj an luke al üüb en grat an en letj festival. Wan ham do en koord hee, bedüüdet det jo oober … „Festivals“ weiterlesen

Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: „5 Minuten“

Widjert föl lidj ferükt ambirään an ruusen an schoklaad kuupe, gungt för ölern a wäält oner, auer’s alianing san. Wat skal det? Brük wi dediar ual valentiinsdai wörelk? Wan ham hoker hal liis mei, do kön ham det doch uk so arke dai wise. Wi besnaake, wat üs bi de valentiinsdai nerfet – an det leit ei diaram, det wi neemen haa 😉 Tu detheer teema paaset uk gans gud Marret san musiiktip, huar uun at am en ünlokelk liibe … „Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: „5 Minuten““ weiterlesen

#122: Cyborgs, Geronimo & festivals

Diar as för das weg en mase tup kimen. Haa’m valentiinsdai feiert? Wi snaake diar am, hü föl de dai eentelk uk nerfet. An wi snaake föl am musiik: musiik, wat faan en ünlokelk liibe hanelt (paaset ja uk tu de valentiinsdai), wat en grammy fingen hee of üüb Heinz Erhard (hoker das weg 110 juar ual wurden wiar) henwiset. An bi Wat en Leedji fortelt kön’m wat auer de indiaaner Geronimo hiar. Bål as uk uurs än da festivals … „#122: Cyborgs, Geronimo & festivals“ weiterlesen

#121: kuul krich, naibüüren & föl spriaken uun en film

Bi tjabelstünj 121 drait ham das weg ales am naibüüren, jo lidj, wat för högen tu best frinjer wurd an för ölern a gratst fiinden san; am en film, huar uun at onerskiaselk spriaken jaft, wat jo ufwaksle; am horoskoopen an wat diar tatsechelk so beeft stäänt an am en stak musiik, huar uun tau lidj troch’t kuul krich faan arkööder trend san, wat oober uk feeststel, det’s doch goorei so onerskiaselk san. In unserer Nummer 121 dreht sich diese … „#121: kuul krich, naibüüren & föl spriaken uun en film“ weiterlesen

Stalking

As at nögen, wan en maan en ferkuuperin uun en supermarkels hal liis mei? Woorskiinelk ei. Wat oober, wan hi det wüf do ei linger uun de markels schocht an efter hög weg efterfraaget, huar hat blewen as, a mäwerken ham fertel, det hat nü uun en öler filiale werket an hi do mä en freundin tu ark filiale keert, am ham tu schüken? Det as tatsechelk pasiaret an efter det bi Twitter tu en teema wurden as, hee Nicole … „Stalking“ weiterlesen

#120: stalking, en menskenrochts-hymne an en aanj bar

At wurt en betj iarnster das weg: wi wel am stalking snaake, wat wilems dach en betj tu romantisiaret uunsen wurt – of tutmanst wurt at wurd en betj tu romantisiaret brükt. Bi Wat en Leedji fortelt gungt at am tau imigranten, wat henrachtet wurden san, huar oober föl lidj faan teenk, det’s tu ünrocht ferurdialet wurden san. An wi snaake am de ual druum faan en aanj bar.

Nick Cave’s Hiding Songs

The boy will grow older, and over time there will be other songs – not many – ten or maybe twenty in a lifespan, that stand apart from the rest of the music he will discover. He will realise […] that not only are these songs holy or sacred, the are hiding songs – what the Aztec Indians call carrion song – that deal exclusively in darkness, obfuscation, concealment and secrecy. He will realise that, for him, the purpose of these songs has … „Nick Cave’s Hiding Songs“ weiterlesen